Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8) (U2011/604/G)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0195/11

Inledning
Barnombudsmannen har i tidigare remissyttrande samtalat med barn med funktionsnedsättningar för att få deras synpunkter om hur de upplevde sin skolgång. I samtalen framkom det att det fanns låga förväntningar från lärare och otillfredsställande utmaningar i skolarbetet.

Barnombudsmannen vill poängtera att det är av yttersta vikt att alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Varje elev är en unik individ med unika förutsättningar och med egna, individuella rättigheter som fastlås i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Av barnkonventionen framgår att skolan ska utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Något som även framgår av den nya skollagen (2010:800), att varje elev har rätt att utvecklas efter egen förmåga samt att skolan ska stödja och stimulera elever så att de utvecklas så långt som möjligt.

Av barnkonventionen framgår även att konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda utan åtskillnad av något slag. Enligt konventionen har barnet rätt till utbildning och rätten ska ske på grundval av lika möjligheter.

Barnombudsmannen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och lämnar några synpunkter på vissa delar av förslagen. Synpunkterna gäller förslagen om examensdokument och lärlingsliknande utbildning. I de delar vi inte lämnar synpunkter har vi ingenting att erinra mot utredningens förslag och bedömningar.                      

Barnombudsmannen anser att utredningens förslag att harmonisera utbildningen i gymnasiesärskolan för att den ska vara anpassad till strukturen för den reformerade gymnasieskolan, går i linje med de rekommendationer som Sverige har fått av FN:s barnrättskommitté, att det ska erbjudas lika utbildningsmöjligheter för barn med funktionshinder.

Barnombudsmannen ser positivt på utredningens förslag om utformningen till den framtida gymnasiesärskolan. Utredningens förslag erbjuder ett stort utbud av utbildningsvägar vilket innebär att elever har fler alternativ att välja på utifrån intresse och fallenhet.

Barnombudsmannen anser att en flexibel utbildning med valmöjligheter bidrar till att barn med funktionsnedsättningar får mer inflytande och samma möjligheter till val av skola som barn i gymnasieskolan.

4 Den framtida gymnasiesärskolan – syfte och struktur
4.4 Examensdokument
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att varje elev som lämnar gymnasiesärskolans nationella program efter avslutade studier ska lämnas ett examensdokument med en utökad dokumentation om elevens utbildning.
Barnombudsmannen anser att ett examensdokument är till stor nytta för elever på gymnasiesärskolan, inte minst inför framtida lärande och arbetsliv.

I utredningen föreslås att elever på träningsprogrammet ska ha möjlighet att få ett examensdokument på förfrågan. Barnombudsmannen anser emellertid att dokumentet ska tilldelas på förfrågan oavsett utbildningsprogram. Det ska således inte vara någon åtskillnad om en elev studerar på ett nationellt- eller träningsprogram i gymnasiesärskolan. 

Barnombudsmannen anser att examensdokumentet ska kunna hämtas ut vid framtida önskemål av eleven.

8 Samverkan med arbetslivet
8.2 Lärlingsliknande utbildning
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om att en gymnasial lärlingsutbildning inrättas inom gymnasiesärskolan.

Barnombudsmannen anser att det är bekymmersamt med svårigheterna att få deltagare i handledarutbildningar.
För barnets bästa betonar Barnombudsmannen vikten av att det finns kompetens hos handledarna att ge handledning till varje elev för att han eller hon ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Föredragande i detta ärende har varit utredaren Nils Grönroos.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist