Förslag till föreskrifter och allmänna råd om Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8p. LSS (Dnr 6.1 -40595/2011)

Ställd till: Socialstyrelsen
Dnr 9.1 :1060/11

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar förslag till föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt lagen (1993.387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS särskilt som dessa inte funnits på området sedan tidigare.

Det är viktigt att genomförandet av artikel 23 i barnkonventionen säkerställs i de föreskrifter och allmänna råd som nu ska tas fram. I den framgår att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Riksdagen godkände den 1 december 2010 den strategi som regeringen föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop.2009/10:232). Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av ett antal principer.

Strategin utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av barnkonventionen. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett bland annat ålder, kön och funktionsnedsättning (barnkonventionen artikel 2).

Synpunkter
Barnombudsmannen kommer här att lämna några synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS.

Inflytande och medbestämmande
4 § Enligt 6 § LSS ska den enskilde i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Barnombudsmannen anser att de olika sätten att ge barnet eller ungdomen inflytande ska kompletteras med att man också ska beakta och väga in barnets synpunkter i underlag och beslut. Det är då det blir som mest tydligt för barnet eller ungdomen att han eller hon har inflytande i sin sak.

I strategin för att stärka barnets rättigheter uttryckas detta i principerna: Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.

Omvårdnad
6 § Den som bedriver verksamheten ska i största möjliga utsträckning planera omvårdnaden tillsammans med barnet eller ungdomen. Om den boende är under 18 år, ska omvårdnaden även planeras tillsammans med vårdnadshavaren. Omvårdnaden ska kontinuerligt anpassas så att den svarar mot barnets eller ungdomens aktuella behov. Om vårdnadshavaren inte kan delta i planeringen ska detta dokumenteras.

Barnombudsmannens uppfattning är att omvårdnaden alltid ska planeras tillsammans med barnet eller ungdomen. I de fall barnet eller ungdomen inte deltagit i planeringen ska skälen till det dokumenteras.

Om omvårdnaden kontinuerligt ska anpassas till barnets eller ungdomens aktuella behov så måste de aktuella insatserna utvärderas med jämna mellanrum vilket kräver att det finns rutiner för detta.

10 § Omvårdnaden ska även innefatta att vaka över att barnet eller ungdomen inte riskerar att utsättas för kränkningar, våld eller övergrepp.
I de allmänna råden tas bara situationer som kan leda till polisanmälan upp. Barnombudsmannen tror att det vore värdefullt att även ta med hur man i verksamheterna ska hantera kränkningar som inte är att betrakta som brott och vilka åtgärder man då ska vidta.
I strategin för att stärka barnets rättigheter uttrycks detta i principen: Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.

Personal
12 § Enligt 3 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

Barnombudsmannen föreslår att de allmänna råden kompletteras med att personalen bör ha kunskap om barnkonventionen och vad den innebär i det praktiska arbetet. Personalen måste också ta ansvar för att barnen och ungdomarna får kunskap om sina rättigheter och att de får en förståelse för vad rättigheterna innebär i deras vardagliga liv.

I strategin för att stärka barnets rättigheter uttrycka detta i principen: Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter och Aktuell kunskap ska ligga till grund för beslut och prioriteringar.

13 § Den som bedriver verksamheten ska säkerställa att det finns personal som har en sådan kompetens att de specifika behov av omvårdnad, stöd och service som varje enskilt barn eller ungdom har tillgodoses.

Då barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter respekterade i alla de delar som deras liv berörs av är det viktigt att personalen har kunskap om arbetssätt och metoder som väcker barns intresse och motivation för att uttrycka sina åsikter. Barnombudsmannen föreslår därför att de allmänna råden kompletteras med en punkt om kompetens som innebär kunskap eller utbildning i metoder som stimulerar till dialog med barnet eller den unge.

16 § Den som bedriver verksamheten ska säkerställa att det i bostaden finns tillräckligt med personal dygnet runt för att tillgodose barnens och ungdomarnas behov av säkerhet.
Barnombudsmannen föreslår att föreskrifterna kompletteras med att barnen och ungdomarna även ska känna sig trygga. Vid behov av mer känslomässig karaktär som uppstår till exempel nattetid så måste det finnas personal som kan tillgodose dessa behov.

Avslutning
Barn och unga som behöver de insatser som de aktuella föreskrifterna och råden berör är en grupp som befinner sig i en utsatt situation. De har ofta komplicerade omvårdnadsbehov. LSS är en rättighetslag för personer med svåra funktionsnedsättningar. Lagens personkrets har rätt till stöd och service i form av tio olika insatser där bland annat bostad med särskild service för barn och unga som behöver bo utanför föräldrahemmet ingår. Det är viktigt att denna service fungerar bra.

Föredragande i ärendet har varit utredare Marina Gunnmo Grönros.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman