Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet m.m. (Ds 2012:26) (S2012/4828/FST)

Ställd till: Socialdepartementet
Dnr 9.1:0663/12

Vart sjätte hushåll som får ekonomiskt bistånd består av ensamstående kvinnor med barn. Totalt sett levde sju procent av alla barn i familjer där föräldrarna var biståndsmottagare under 2011.

För flera av de barnen kan regeringens föreslagna jobbstimulans innebära en förbättrad ekonomisk situation eftersom den föreslagna reformen ger biståndsmottagare som haft ekonomiskt bistånd i ett halvår och som får ett jobb eller ökar sin arbetsinkomst en höjd disponibel inkomst. Barnombudsmannen ställer sig därför positiv till regeringens förslag med jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet men har däremot inga kommentarer på den tekniska utformningen av regeringens förslag.

Föredragande i ärendet har varit utredare Hanna Larheden.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman