Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) (dnr Ju2012/4734/KO)

Ställd till: Justitiedepartementet
Dnr 9.1:0637/12

Inledning
Barnombudsmannen ser positivt på det befintliga konsumentstöd som är riktat till barn, unga och barnfamiljer och som bedrivs av aktörer såsom Konsumentverket, kommuner och Sveriges Konsumenter. Samtidigt är det värt att poängtera att många konsumenter, däribland barn och unga, inte vet vart de kan vända sig för att få konsumentstöd (dir. 2011:38).

Barnombudsmannen anser att barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp när det gäller konsumentstöd, inte minst i det förebyggande arbetet. Detta bör också framgå explicit i Konsumentverkets strategier. Barnombudsmannen vill betona att de offentliga aktörer som tillhandahåller konsumentstöd ska ha ett tydligt barnperspektiv och att de ska arbeta utifrån den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Av barnkonventionen framgår att konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Den 1 december 2010 godkände riksdagen den strategi som regeringen föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter i Sverige och utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av barnkonventionen.

Strategin består av ett antal principer:

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.

• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.

• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.

• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Barnombudsmannens synpunkter på remissen
Barnombudsmannen anser att barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp i ett framtida konsumentstöd, vilket också ska göras explicit i Konsumentverkets riktlinjer. Här bör också beaktas att barn och unga inte är en homogen grupp. När det gäller spridande av information ska därför hänsyn tas till barn i olika åldrar, med olika nationell minoritetsbakgrund, och med olika funktionsnedsättningar.

Enligt Barnombudsmannen är det av stor vikt att det kommunala arbetet med konsumentstöd fortlöper parallellt med den nya nationella rådgivningstjänsten, och inte minst att det kommunala förebyggande arbetet via skolor fortgår. För att nå även ungdomar som inte går i skolan är det också viktigt att komplettera konsumentupplysningen i skolan med andra kanaler.

Författningsförslag
15 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion till Konsumentverket

Föreslagen lydelse

1 §

Konsumentverket har ansvar för att

4. ge vägledning till enskilda konsumenter i köp- och avtalsrättsliga frågor samt inom sitt verksamhetsområde informera och vägleda konsumenter i syfte att möjliggöra för konsumenter att göra medvetna och välinformerade val.

Barnombudsmannen föreslår att det tydliggörs att Konsumentverket också ska tillhandahålla vägledning och information som är riktad till, och anpassad för, barn och unga.

19 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

Föreslagen lydelse

3 §

Naturvårdsverket ska särskilt

21. informera konsumenter om vilken påverkan hushållens konsumtion har på människor och miljö.
Barnombudsmannen föreslår att det tydliggörs att Naturvårdsverket också ska tillhandahålla information om konsumtionens påverkan på människor och miljö som är riktad till, och anpassad för, barn och unga.

4 Nuvarande konsumentstöd
4.4.4 Budget- och skuldrådgivningen
Utredningen nämner exempel på den kommunala budget- och skuldrådgivningens förebyggande arbete som omfattar arbete specifikt riktat mot barnfamiljer och mot unga. Även om det enligt utredningen skett en positiv utveckling såtillvida att de flesta kommuner nu tillhandahåller en tjänst för en budget- och skuldrådgivning, betonas att många kommuner har budget- och skuldrådgivning mindre än en dag i veckan, och att en stor andel kommuner (40 procent) inte arbetade förebyggande alls.

Mot bakgrund av barnkonventionens artikel 2 om icke-diskriminering vill Barnombudsmannen understryka att barn, unga och deras familjer bör ha tillgång till skuld- och budgetrådgivning oavsett var i landet man bor.

5 Förebyggande arbete på det privatekonomiska området
5.1 Problemet med överskuldsättning i samhället
Barnombudsmannen välkomnar att utredningen tar upp problemet med överskuldsättning bland ungdomar och det faktum att ungdomar är överrepresenterade när det gäller sms-lån, obetalda mobiltelefonräkningar och obetalda fakturor avseende e-handel.

Barnombudsmannen betonar att det förebyggande konsumentstödet bör inkludera information om dessa företeelser och vad de kan få för konsekvenser, som är speciellt riktad till och anpassad för barn och ungdomar. Detta är också ett konkret exempel på förebyggande konsumentstöd som bör tillhandahållas även till unga som inte går i skolan. Kommunerna bör också tillhandahålla aktiv hjälp för ungdomar med skulder så att de inte får anmärkningar som kan inverka negativt på deras framtida liv.

7 Konsumentstöd ur en miljö- och etikaspekt
Barnombudsmannen anser att det bör tydliggöras att konsumentstöd ur en miljö- och etikaspekt även bör finnas i en form som är riktad till, och anpassad för, barn och unga. Det gäller t.ex. hantering av uttjänta varor.

10 Förslag till åtgärder för att bättre nå ut med konsumentstödet
10.6 En it-baserad tjänst för det oberoende konsumentstödet
Utredningen föreslår att det ska inrättas en elektronisk informationstjänst med samlad konsumentinformation.

Barnombudsmannen önskar tydliggöra att informationstjänsten bör innehålla sidor som är speciellt riktade till, och anpassade för, barn och unga. I marknadsföringen av den nya informationstjänsten bör barn och unga vara en prioriterad målgrupp. Barnombudsmannen anser även att barn och unga bör vara delaktiga i uppbyggandet av informationstjänsten.

Barnombudsmannen vill också poängtera att även om en nationell informationstjänst inrättas kommer det kommunala konsumentstödet att vara fortsatt centralt.

10.7 Direktvägledning åt konsumenter
Utredningen föreslår ”en kontaktyta mot konsumenten” vilket innebär att de olika kontaktvägarna till konsumentstödet (webbadress, telefonnummer, kontakt via sociala medier, e-post etc) kan kommuniceras och marknadsföras i ett paket.

Barnombudsmannen önskar tydliggöra att det ska finnas en del i denna ”kontaktyta” som är riktad till, och anpassad för, barn och unga. Det är viktigt att poängtera att barn och unga inte är en homogen grupp. Det bör därför finnas information som är anpassad för barn i olika åldersgrupper, med olika nationell minoritetsbakgrund och med olika funktionsnedsättningar.

10.9 Behov av marknadsföringsåtgärder
Utredningen föreslår att Konsumentverket ska utarbeta en kommunikationsplan för att öka kännedomen om vart konsumenten kan vända sig för oberoende konsumentinformation och vägledning.

Barnombudsmannen anser att barn och unga bör utgöra en prioriterad målgrupp. Barnombudsmannen vill tydliggöra att kommunikationsplanen därför ska innefatta strategier för att nå barn och unga, via skolan men också via andra kanaler, inte minst för att nå dem som inte går i skolan. Det bör finnas information som är anpassad för barn i olika åldersgrupper, med olika nationell minoritetsbakgrund och med olika funktionsnedsättningar.

11 Metoder och strategier för att nå konsumenter som kan vara svåra att nå
11.3 Information på rätt sätt vid rätt tillfälle
Barnombudsmannen anser att barn och unga ska utgöra en prioriterad målgrupp när det gäller det uppsökande arbetet och spridning av information om att det finns ett konsumentstöd och hur det kan nås. Val av informationskanaler bör anpassas till denna målgrupp och mer specifikt även till barn i olika åldersgrupper, med olika nationell minoritetsbakgrund och med olika funktionsnedsättningar.

11.4 Behovet av uppsökande konsumentverksamhet på lokal nivå
Barnombudsmannen anser att barn och unga ska utgöra en prioriterad målgrupp. Detta bör också framgå explicit i Konsumentverkets strategier när det gäller stöd till kommunernas uppsökande verksamhet gentemot konsumenter.

11.5 Behov av samverkan och koordinering av det uppsökande arbetet
Barnombudsmannen vill betona att offentliga aktörer i sitt arbete ska utgå från Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

11.7 Viktiga utgångspunkter för att skapa engagemang och probleminsikt
Barnombudsmannen anser att Konsumentverket bör definiera barn och unga som en prioriterad målgrupp och föreslå särskilda metoder och informationskanaler för att nå denna målgrupp.

12 Stöd inför val av skola, vård och omsorg
12.1 Val av skola
I och med den ökade valfriheten inom skolväsendet välkomnar Barnombudsmannen att det tillsatts en utredning (Friskolekommittén, dir 2011:68) som bland annat ska se över möjligheterna att nå ut med information om offentliga och fristående skolor på ett lättfattligt sätt så att elever, vårdnadshavare och andra intressenter kan utläsa och jämföra skolors kvalitet.


13 Förslag om konsumentstöd ur en miljö- och etikaspekt
13.2 Naturvårdsverkets roll mot konsumenterna förtydligas
Barnombudsmannen vill betona att Naturvårdsverket ska ansvara för att informera även barn och unga om vilken påverkan hushållens konsumtion har på människor och miljö.

13.3 Den elektroniska informationstjänsten bör användas även för miljö- och etikfrågor
Barnombudsmannen vill betona att informationstjänsten även ska tillhandahålla information ur en miljö- och etikaspekt som är riktad till, och anpassad för, barn och unga. Mer specifikt bör det finnas information anpassad för barn i olika åldersgrupper, med olika nationell minoritetsbakgrund och med olika funktionsnedsättningar.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Sara Brolin Låftman.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman