PM Förslag till höjt fribelopp för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd (S2012/6026/FST)

Ställd till: Socialdepartementet
Dnr 9.1:0788/12

2. Höjd gräns för barn och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd
Barnombudsmannen ställer sig positiva till förslaget att hemmavarande barns och skolungdomars inkomster av eget arbete endast beaktas till den del de överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, vid bedömning av rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  Gränsen höjs därmed från ett halvt till ett helt prisbelopp.

Barnombudsmannen har dock i tidigare svar till Socialstyrelsen (dnr 9.1:0613712) om ändringar i allmänna råden (2003:5) om ekonomiskt bistånd, poängterat att vi inte anser att barns inkomster av ferie-, helg- och extraarbete bör avräknas mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden. Barnombudsmannen anser att barn upp till 18 år bör få disponera hela inkomsten av sådant arbete utan att det påverkar föräldrarnas rätt till försörjningsstöd för barnet.

Barn som växer upp i hem som är oberoende av samhällets stöd i form av försörjningsstöd får i allmänhet förfoga fritt över sina intjänade pengar av sådant arbete.

5. Uppföljning

Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget att ge Socialstyrelsen i uppdrag att informera socialtjänsten om ändringen i bestämmelsen i 4 kap. 1a§ socialtjänstlagen samt följa upp hur bestämmelsen tillämpas.

Föredragande i ärendet har varit utredare Hanna Larheden.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman