Barnombudsmannen avstyrker komplettering av HUS-avdrag med läxhjälp

Ställd till: Finansdepartementet
Dnr 9.1: 1086/12

Promemorian om komplettering av HUS-avdrag med läxhjälp skickades inte på remiss till Barnombudsmannen. Frågan är dock av sådan principiell vikt att Barnombudsmannen väljer att kommentera den trots detta.

Om Barnombudsmannen hade fått frågan remitterad till myndigheten hade vi avstyrkt förslaget och i allt väsentligt anslutit oss till de resonemang som förs både i Ekonomistyrningsverkets och Skolverkets yttranden.

Vi delar Ekonomistyrningsverkets bedömning att en verksamhet med läxhjälp inte kan jämföras med övrig verksamhet som ger rätt till skattereduktion och att det är skolhuvudmannens ansvar att se till att eleverna har tillgång till hjälp- och stödundervisning.

Skolverkets studier har visat att likvärdigheten i svensk skola har försämrats. Skolverket anser också att sambanden mellan socioekonomisk bakgrund och elevers resultat är väl belagda och verket befarar att förslaget om skattereduktion för läxhjälp kan leda till att föräldrars socioekonomiska bakgrund i än högre utsträckning påverkar elevers resultat.

I artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) fastslås att grundutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla. Även undervisning efter grundskolan ska vara tillgänglig, åtkomlig och kostnadsfri.

Artikel 2 i barnkonventionen betonar att konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn de rättigheter som finns i konventionen utan åtskillnad och att alla lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att barn skyddas mot alla former av diskriminering, exempelvis på grund av föräldrars ställning.

Skolverkets bedömning talar för att förslaget i viktiga delar inte lever upp till de krav barnkonventionen ställer på att ge barn samma förutsättningar till likvärdig kostnadsfri utbildning.
Barnombudsmannen förordar mot den bakgrunden en alternativ användning av de medel reformen beräknas kosta.  Det finns exempelvis ett behov av ökade insatser för att efterleva de krav som ställs i skollagen (1 kap. 4§) om att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Läxhjälp inom ramen för skolans verksamhet är en sådan insats som skulle komma alla elever till del.

Fredrik Malmberg
barnombudsman