Grovt sexuellt övergrepp mot barn (6 kap.6§ andra stycket brottsbalken) (Ju2010/8127/L5)

Ställd till: Justitiedepartementet
Dnr 9.1:0990\12

Inledning
Redan i förslagen till ändringar av brottsbalken år 2003 framhöll Barnombudsmannan att grova sexuella övergrepp mot barn bör falla under rubriceringen våldtäkt mot barn. Lagstiftaren beaktade dock inte Barnombudsmannens synpunkter. 

Regleringen av sexualbrott mot barn har i många delar förbättrats i och med den nya sexualbrottslagen. Barnombudsmannen vidhåller fortsättningsvis att bestämmelsen grovt sexuellt övergrepp mot barn inte behövs, eftersom de handlingar som idag omfattas av grovt sexuellt övergrepp mot barn bör omfattas av rubriceringen våldtäkt mot barn. Barnombudsmannen motsätter sig att våldtäkt mot barn förutsätter samlag eller annan jämförlig handling. 

Barnombudsmannen anser att det är den sexuella kränkningen som ska vara det centrala i avgränsningen mellan brottet våldtäkt mot barn och sexuella övergrepp mot barn, inte tekniska överväganden med samlag som norm. FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har också i sina rekommendationer till Sverige framhållit att ”de straffrättsliga påföljderna för sexuellt utnyttjande inte står i rimlig proportion till brottet”.

Barnombudsmannens anser att den förslagna lagändringen kan medföra negativa följder vid bedömningen av vad som är att anse som våldtäkt mot barn respektive grovt sexuellt övergrepp mot barn. I och med att tillämpningsområdet för grovt sexuellt övergrepp utvidgas riskerar gärningar som ligger i gränslandet mellan våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn att bedömas som mindre allvarliga. Risken är då att bland annat sexuell beröring (utan genomförande av samlag) av små barn och gärningar mot barn som är under men relativt nära åldern 15 år bedöms som grovt sexuellt övergrepp mot barn istället för våldtäkt mot barn. 

Vidare anser Barnombudsmannen att de handlingar som med dagens reglering faller under bestämmelserna om sexuellt övergrepp mot barn respektive sexuellt utnyttjande av barn i de allra flesta fall bör falla under våldtäkt mot barn.

Barnombudsmannen anser att i stort sett alla former av sexuella handlingar som innehåller sexuell beröring bör klassas som våldtäkt mot barn.  Andra gärningar, till exempel utnyttjande av barn för sexuell posering, bör enligt Barnombudsmannens mening omfattas av antingen bestämmelsen sexuellt utnyttjande av barn eller sexuellt övergrepp mot barn. Barnombudsmannen vill här framhålla att barnrättskommitténs rekommendationer måste beaktas. Kommittén uttrycker oro över att ”brotten köp av sexuell handling av barn och utnyttjande av barn för sexuell posering betraktas som ”mindre allvarliga sexualbrott mot barn.”

I tillägg till detta och i likhet med tidigare yttranden anser Barnombudsmannen att sexuellt övergrepp mot barn som fyllt 15 men inte 18 år även bör föreligga då handlingen utförts av en annan person än förälder eller fostrare som barnet står i en beroendeställning till, exempelvis en fritidsledare. Barnrättskommittén har i sina sammanfattande kommentarer framhållit vikten av att i enlighet med artikel 34 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) skydda barn under 18 mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Barnombudsmannan anser att möjligheten att införa ett särskilt kapitel i brottsbalken om sexualbrott mot barn bör utredas. Utgångspunkten för prövningen av sexuella handlingar riktade mot barn är en helt annan än för sexualbrott mot vuxna. Ett sådant kapitel skulle tyddliggöra det särkskilda skydd som barn under 18 år har mot sexuella övergrepp och göra bestämmelserna mer överskådliga.

Tillämpningsområdet för grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgas
Barnombudsmannen framhöll i förslagen till ändringar av brottsbalken 2003 att ”Om förslaget till bestämmelse om grovt sexuellt övergrepp mot barn kommer att kvarstå i Justitiedepartementets förslag, bör offrets eventuella beroendeställning till förövarna och om övergreppen pågått under en längre tid vara skäl att använda den högre straffskalan”.  Om bestämmelsen om grovt sexuellt övergrepp skall kvarstå ställer sig Barnombudsmannen, på samma sätt som i det tidigare yttrandet, positiv till förslaget att utvidga tillämpningsområdet för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Förslaget innebär en förbättring av regleringen.

Barnombudsmannen tillstryker tillägget att gärningsmannen utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende som en särskilt försvårande omständighet vid grova sexuella övergrepp.  I likhet med det tidigare yttrandet anser Barnombudsmannen att en ytterligare omständighet som borde vägas in i bedömningen är om övergreppen pågått under en längre tid, vilket bör vara ytterligare grund till att använda brottsrubriceringen grovt sexuellt övergrepp mot barn, istället för sexuellt övergrepp mot barn.

Barnombudsmannen tillstyrker att uttrycket om brottet med hänsyn till tillvägagångsättet eller barnets låga ålder eller annars varit av allvarligt slag ersätter formuleringen om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnests låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.  Den nya ordalydelsen innebär en utvidgning av tillämpningsområdet, vilket är positivt.
Föredragande i ärendet har varit juristerna Maj Fagerlund och Anna Karin Boqvist.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman