Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36) (dnr S2012/6727/FS)

Ställd till: Socialdepartementet
Dnr 9.1: 0882/12

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar lagförslaget om att barn som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd skall erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn.

Enligt artikel 24 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har barn rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. I artikel 2 i barnkonventionen fastslås att varje barn, oberoende av barnets eller föräldrarnas ställning, ska tillförsäkras de rättigheter som anges i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag.
Det lagförslag som presenteras i promemorian är ett steg i att uppfylla de krav som barnkonventionen ställer om att alla barn ska ha rätt till högsta uppnåeliga hälsa.

Barnombudsmannen vill samtidigt rikta uppmärksamhet mot att barnets faktiska möjligheter att tillgodogöra sig den vård som barnet enligt den nya lagen ska få tillgång till kan komma att begränsas. 

6.1 Hälso- och sjukvård till personer som håller sig undan verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för detta
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att barn som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet av det landsting inom vars område de vistas, ska erbjudas vård i samma omfattning som bosatta och asylsökande barn, dvs. fullständig hälso- och sjukvård, inklusive regelbunden tandvård.

Barnombudsmannen vill dock göra regeringen särskilt uppmärksam på risken för att barns faktiska möjligheter att tillgodogöra sig den vård som erbjuds i vissa fall kan komma att begränsas. 

Barns beroendeställning innebär särskilda svårigheter för dem att utkräva sina rättigheter.  Barnet, inte minst det barn som är ungt, är i regel beroende av att en vuxen person känner till vilken vård landstingen ska erbjuda och även medföljer vid besöket. Det faktum att barnet eller barnets föräldrar i vissa fall kan göra sig skyldiga till brott när de vistas i landet utan tillstånd får inte hindra att den offentliga vården uppsöks.
 
För sin omvårdnad är barn beroende av att föräldrarna har en god fysisk och psykisk hälsa.  Av betydelse för barnet är även i vilken utsträckning vård erbjuds vuxna familjemedlemmar med ansvar för barnet. Vuxna som vistas i landet utan tillstånd ska enligt lagförslaget endast ges rätt till en begränsad vård. Detta kan komma att få konsekvenser för det barn vars vårdnadshavare har ett vårdbehov som landstinget saknar skyldighet att tillgodose.

Barn har rätt till den information som barnet behöver för att kunna tillgodose sina rättigheter. Det är av avgörande betydelse att barnet och barnets vårdnadshavare får vetskap om vad som gäller i fråga om hälso- och sjukvård. Barnombudsmannen vill betona vikten av att informationsspridningen om barnets rätt till vård blir god bland yrkesverksamma som på olika sätt kommer i kontakt med barnet och barnets vårdnadshavare. Kunskapen om att barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till samma vård som andra barn måste inte minst förankras hos personal inom kommun och landsting samt hos Migrationsverket. 

6.2 Vårdavgifter
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att vård som ska erbjudas personer som håller sig undan verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för detta bör vara subventionerad.

Barnombudsmannen välkomnar förslaget om att regelbunden fullständig tandvård ska vara avgiftsfri för barn upp till 18 år på samma sätt som för bosatta och asylsökande barn.
Föredragande i ärendet har varit Marina Gunnmo Grönros och Cornelia Edblad.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman