Allmänna råd med kommentarer om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (62-2012:160)

Ställd till. Skolverket
Dnr 9.1:1030/12

Allmänna råd med kommentarer
Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Inledning
Barnombudsmannen är överlag positiv till de föreslagna allmänna råden och kommentarerna till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Barnombudsmannen anser dock att elevens rätt att komma till tals skulle kunna understrykas och lyftas fram mer i råden. Vi har därför valt att fokusera specifikt på just rätten att komma till tals samt även tagit hänsyn till frågan i vilka fall ett åtgärdsprogram ska utarbetas.

Barns rätt att komma till tals
En grundläggande princip i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är barns och ungas rätt att komma till tals i frågor som berör dem.  I sin senaste rapport rekommenderar FN:s Barnrättskommitté Sverige”... att fortsätta att inom familjen, skolor institutioner, domstolar och förvaltningar främja och underlätta, även genom lagstiftning, respekten för barns åsikter och barns deltagande i frågor som påverkar dem, i enlighet med artikel 12 i konventionen.” 

Barn är experter på sin egen situation och deras åsikter kring utformning och genomförande av ett åtgärdsprogram är av grundläggande betydelse för att det ska lyckas. Det är därför oerhört viktigt att det finns tydliga råd och kommentarer kring hur barn på bästa sätt kan komma till tals. Barnombudsmannen välkomnar att många av råden och kommentarerna lyfter fram elevens involvering i arbetet med åtgärdsprogrammen. Men anser att det fortfarande behövs förtydliganden.

Allmänna synpunkter
På ett generellt plan anser Barnombudsmannen att råden bör uttrycka att eleven har rätt att vara involverad i alla delar av åtgärdsprogrammen. Vidare bör råden innehålla information om hur alla elever ska informeras om möjligheten att ha ett åtgärdsprogram samt om möjligheten att överklaga.

Uppmärksamma (kap.1)
I förhållande till råd 4 i det första kapitlet ” tidigt samtala med eleven och elevens vårdnadshavare om att det kan finnas behov av att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd” är det enligt Barnombudsmannen mycket viktigt att skolan så långt det är möjligt även talar enskilt med barnet.  Barn är i de allra flesta fall tryggast med sin vårdnadhavare. Barnombudsmannens erfarenheter i kontakten med barn visar dock att det finns situationer då det är viktigt för barnet att få komma till tals utan att vårdnadshavaren är närvarande. Ett exempel på en sådan situation är att barnet upplever våld hemma.

Utreda (kap.2)
I förhållande till utredningen av elevens behov anser Barnombudsmannen att elevens rätt att vara involverad i utarbetade av åtgärdprogrammet bör förtydligas, till exempel genom ett separat råd kring detta.

Utarbetningen av råden
Barnombudsmannen saknar barns röst i utarbetningen av råden för arbete med åtgärdsprogram. Barnombudsmannen anser att barn och unga som själva har haft eller har åtgärdsprogram borde ha fått tillfälle att uttala sig om råden. Det är fullt möjligt att råden fått en annan utformning om de barn och elever som råden och kommentarerna rör fått komma till tals med synpunkter och råd.

I vilka fall ett åtgärdsprogram ska utarbetas
I förhållande till tolkningen av skrivningen ”andra svårigheter i sin skolsituation” anser Barnombudsmannen att skolan även ska utarbeta åtgärdsprogram för de elever som utan svårigheter når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men däremot uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation som inte går att relatera till kunskapskraven.

Föredragande i ärendet har varit juristen Maj Fagerlund

Fredrik Malmberg
Barnombudsman