En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsområdet (Ds 2012:49) (S2012/7860/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 9.1:1042/12

Inledning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget att en ny myndighet för folkhälsofrågor bildas och välkomnar förändringen som ett led i att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet.

Frågor rörande folkhälsa berör barn i hög grad. Enligt artikel 6 och 24 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har barn rätt till liv, överlevnad och utveckling samt rätt till hälsa och sjukvård. Enligt artikel 2 ska alla barn tillförsäkras dessa rättigheter utan åtskillnad. Barnombudsmannen vill understryka vikten av att det inom den nya myndigheten finns kunskap och kompetens om barn och ungas särskilda behov och rättigheter på folkhälsoområdet.

5.1 En ny myndighet för folkhälsofrågor
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, bildas genom att de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för idag övergår till den nya myndigheten.

5.2 Ansvarsområden och uppgifter för den nya myndigheten
Barnombudsmannen har inget att invända mot att det till den nya myndigheten överförs det ansvar och de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet har i dag. Vi har heller inget att invända mot att det till den nya myndigheten även tillförs Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering.

Barnombudsmannen vill betona att det är av stor vikt att myndigheten, redan från början, antar ett tydligt barnperspektiv i sitt arbete. Myndigheten måste beakta frågor av särskild betydelse för barn i syfte att skapa en samlad syn på barns och ungas hälsa. Exempelvis kan arbetet på ungdomsmottagningar mot sexuellt överförbara sjukdomar kopplas till folkhälsofrågor som riskkonsumtion av alkohol och droger. Vidare är det av stor vikt att kunskap inom myndigheten görs tillgänglig för barn. Det måste finnas informations- och kommunikationskanaler anpassade för barn och ungdomar och system som gör att barn snabbt och effektivt kan vända sig till myndigheten med sina frågor.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Marina Gunnmo Grönros, Cornelia Edblad och Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman