Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (dnr S2012/1273/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 9.1:0218/12

Barnombudsmannen väljer att endast kommentera några av utredningens förslag. I övrigt har vi inga synpunkter.

12 Förslag för att motverka fusk och överutnyttjande
12.7 Anhöriga som personliga assistenter
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att om närstående eller hushållsmedlemmar anlitas som assistenter måste den berättigade gå med på att assistensen får inspekteras i bostaden.

Det är positivt att även vårdnadshavare som önskar vara assistenter för sitt barn ställs inför villkoret att, om de inte vill vända sig till kommunen, samtycka till inspektion av assistansens utförande. Vi anser, liksom utredningen, att detta innebär en förstärkning av barnets rätt till utveckling och utbildning eftersom en vårdnadshavares intresse av att få inkomster ibland kan komma i konflikt med vad som är bäst för det funktionshindrade barnet (se vidare under avsnitt 12.10).

12.8 Återkrav av felaktigt utbetald assistansersättning
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att möjligheterna till att rikta återkrav av felaktigt utbetalad ersättning utsträcks till bland annat vårdnadshavare som tagit emot ersättning för ett barn. Vi tycker dock att förslaget skulle ha formulerats som en skyldighet och inte bara en möjlighet. Vi delar utredningens uppfattning att det är oacceptabelt att nuvarande ordning, där minderåriga barn kan komma att belastas av stora skulder samtidigt som den som tagit emot och tillgodogjort sig pengarna, vårdnadshavaren, kan komma att gå helt fri.

Det är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) att göra barn ansvariga för skulder som de själva inte orsakat. Det är inte heller förenligt med intentionerna i föräldrabalken. Målet måste vara att barn inte ska göras ansvariga för vårdnadshavares fusk med assistansersättning. Det är, enligt Barnombudsmannens mening, helt orimligt att ett barn kan drabbas på grund av vårdnadshavares fusk. Det är därför djupt stötande att det offentliga i det läget kan välja att hålla barnet betalningsansvarigt, därför välkomnas utredningens förslag.

12.10 Barn ska garanteras vård, habilitering och utbildning
Barnombudsmannen välkomnar utredningens förslag om att den som är vårdnadshavare för ett barn som omfattas av personkretsen är skyldig att tillse att barnet får den vård, habilitering och utbildning som står till buds även om ekonomisk ersättning begärs för personlig assistans.
Förslaget ligger i linje med artikel 23 i barnkonventionen om att konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och ska, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller förhållanden hos andra som tar hand om barnet.

Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov ska det bistånd som lämnas i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet och ska syfta till att säkerställa att det handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering med mera.

Barnombudsmannen menar att en vårdnadshavares eget ekonomiska intresse aldrig får sättas före det funktionshindrade barnet då vårdnadshavaren valt att ansöka om personlig assistens. Att assistansersättning helt eller delvis får ersätta andra åtgärder som ett barn behöver kan inte anses vara förenligt med barnkonventionen.

13 Förslag för att förbättra rutiner och kontroll hos Försäkringskassan
13.1 Ökad tyngd åt det första beslutet om beviljande av assistansersättning
Barnombudsmannen delar utredningens bedömning om att hembesök och personligt sammanträffande med den sökande alltid bör genomföras och inte får ersättas av samtal med anhöriga och /eller ombud. Barn har enligt artikel 12 i barnkonventionen en ovillkorlig rätt att komma till tals i alla frågor som rör barnet. Barnombudsmannen anser därför att sammanträffande alltid bör ske med barnet om det är barnet som ska beviljas assistansersättning.

Föredragande i ärendet har varit juristen Charlotte Lenman.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman