Hjälpmedel- ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) (dnr S2011/10814/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 9.1:0085/12

Inledning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till att personer med funktionsnedsättning ska ges ökat inflytande och ökad valfrihet vid val av hjälpmedel. Ett ökat inflytande ligger i linje med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som säger att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

En förutsättning för att barnet ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är att han eller hon också förstår den information som finns att ta ställning till. Barnombudsmannen vill därför påtala att den information som ges måste göras tillgänglig för barn genom att informationen anpassas efter ålder och mognad.

Enligt barnkonventionen ska ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ges möjlighet att leva ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Barnombudsmannen beklagar att utredningen i så liten utsträckning tagit hänsyn till barnets särskilda behov och rättigheter och saknar en diskussion om vad förslagen innebär för ett barn. Det är inte helt uppenbart om barn inkluderas i en del av de förslag som föreslås. Barnombudsmannen beklagar även att barnkonventionen inte nämns som utgångspunkt i utredningens arbete. 

7 Överväganden och förslag
7.2 Den enskildes inflytande vid val av hjälpmedel
Barnombudsmannen tillstyrker en lagstadgad skyldighet för landsting eller kommun att ta hänsyn till den enskildes önskemål vid tillhandahållande av hjälpmedel. Barnombudsmannen välkomnar även att den enskilde ska få information om vilka hjälpmedel som finns att tillgå och möjlighet att påverka valet.

Barnombudsmannen menar att det tydligt bör framgå att information om ett hjälpmedel ska lämnas på ett sätt som barnet kan förstå och ta till sig utifrån ålder och mognad. Rätten till information är av avgörande betydelse för att ett barn ska kunna ha reellt inflytande över valet av hjälpmedel. Barnet har enligt barnkonventionen egna rättigheter där rätten att komma till tals och ges inflytande över sin egen situation är en central utgångspunkt.

7.3 Kan användarnas inflytande och valfrihet bli större med nuvarande regler?
Barnombudsmannen har inget att erinra om att Hjälpmedelscentralen ska få i uppdrag att ta fram en handbok för Fritt val av hjälpmedel som lämnas till egen vård och eget ägande.

Barnombudsmannen har heller inget att erinra om att en försöksverksamhet med personlig budget ska genomföras i några kommuner och har inga synpunkter gällande föreslagna ändringar i lagen om kommunala befogenheter.

Barnombudsmannen menar dock att det bör tydliggöras hur eget ägande av ett hjälpmedel ska organiseras för ett barn och dess vårdnadshavare. Som utredningen själv skriver växer och utvecklas barn vilket ställer särskilda krav på tillhandahållandet av hjälpmedel. En viktig utgångspunkt är att barn med funktionsnedsättning ges likvärdiga möjligheter att tillhandahålla hjälpmedel som vuxna med funktionsnedsättning.

Barnombudsmannen menar att det bör framgå klart och tydligt hur föreskrivaren av ett hjälpmedel ska göra bedömningen kring eget ägande när detta gäller ett barn. Om barn ska anses ingå i projektet Fritt val bör Hjälpmedelsinstitutet även rikta informationen i handboken till barnet och barnets vårdnadshavare.

7.4 Ett valfrihetssystem för hjälpmedel
Barnombudsmannen ställer sig positiv till införandet av en ny lag om hjälpmedelsförsörjning som ska tillämpas när landsting och kommuner beslutar att införa valfrihetssystem för hjälpmedel.
Införandet av den nya lagen får dock inte leda till att vissa barn missgynnas, något som strider mot artikel 2 i barnkonventionen.

7.4.4 En lag om valfrihetssystem inom hjälpmedelsförsörjningen
Barnombudsmannen är positiv till att en lag om valfrihetssystem införs inom hjälpmedelsförsörjningen om detta kan leda till ökad valfrihet och ökat inflytande, fler leverantörer och ett större utbud.

Barnombudsmannen känner dock oro för att systemet inte kommer att bli likvärdigt för alla barn som behöver hjälpmedel, dels för att det ska vara frivilligt för kommuner och landsting att införa ett valfrihetssystem, dels för att tillgången på leverantörer som vänder sig till konsumentledet varierar. Vidare har inte alla landsting samma möjlighet att erbjuda hjälpmedelsanvändare att besöka en hjälpmedelsleverantör, något som framkom under projektet Fritt val av hjälpmedel.

Möjlighet för hjälpmedelsanvändaren att själv lägga till pengar
Enligt artikel 23 i barnkonventionen ska konventionsstaterna inom ramen för tillgängliga resurser säkerställa att barn med funktionsnedsättning och de som ansvarar för barnets omvårdnad får det bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets och vårdnadshavarnas situation. Artikeln slår även fast att det bistånd som lämnas ska vara kostnadsfritt.

Barnombudsmannen vill med anledning av detta påtala att förslaget inte får missgynna barn vars vårdnadshavare inte har den ekonomiska möjligheten att lägga till egna pengar för ett hjälpmedel.

7.5 Information
Barnombudsmannen är positiv till förslaget om att landsting och kommuner som infört valfrihetssystem inom hjälpmedelsförsörjningen ska informera den enskilda hjälpmedelsanvändaren om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat avtal med.

Som vi tidigare påtalat ska barnet enligt barnkonventionen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. En förutsättning för att barnet ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är att han eller hon också förstår den information som finns att ta ställning till. Barnombudsmannen vill därför påtala att den information som ges måste göras tillgänglig för barn och deras vårdnadshavare, företrädesvis genom att informationen anpassas efter ålder och mognad.

7.6 Konsumentprodukter som hjälpmedel?
Barnombudsmannen välkomnar att Hjälpmedelsinstitutet får i uppdrag att kartlägga vilka konsumentprodukter som idag används som ett alternativ till hjälpmedel. Resultatet från kartläggningen bör sedan ligga till grund för att försöka öka tillgången och användningen av konsumentprodukter.

Barnombudsmannen vill betona vikten av att detta görs på ett sätt som når ut till barn och unga.

7.9 Olika system för olika hjälpmedel
7.9.7 Hjälpmedel för barn
Barnombudsmannen har arbetat aktivt med frågan om skuldsatta barn. Barnombudsmannen vill därför betona det som utredningen redan påtalat, att lösningar som innebär att den enskilde har möjlighet att lägga till pengar för sitt hjälpmedel inte får leda till att barn får en framtida skuldbörda.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Janna Törneman.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman