Remiss avseende Skolverkets allmänna råd med kommentarer för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (Dnr 62–2011:1 051).

Ställd till Skolverket
Dnr 9.1 :0408/12

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar Skolverkets förslag till allmänna råd som syftar till att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Skolverket inleder sitt förord med att konstatera att ”för den enskilde eleven kan omfattande frånvaro leda till stora svårigheter”.
Barnombudsmannen har under flera år träffat barn och unga som lever i utsatta situationer för att ta reda på hur de själva ser på sin situation men också för att de ska bidra med synpunkter som leder till att berörda aktörer på ett bättre sätt kan hjälpa dessa barn och unga på ett tidigare stadium innan problemen hunnit växa sig så stora.  Det har varit omhändertagna barn och unga, placerade i låsta institutioner, familjehem eller i hem för vård eller boende (HVB). Förra året träffade Barnombudsmannen barn och unga som vuxit upp med olika typer av våld i nära relationer.

Ett entydigt resultat från vårt arbete är att barnen understryker skolans betydelse. Låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio är den främsta varningsklockan för ett besvärligt liv som vuxen. I Barnombudsmannens rapport bakom fasaden säger Bo Winnerljung; ”Att de här barnen misslyckas i skolan beror inte på att de skulle ha sämre kognitiv förmåga än andra barn. Det handlar om försummelse, till och med vanvård, att de inte får den undervisning de har rätt till och att man inte ger barnen möjlighet att utnyttja sin potential”. 

I vårt arbete med barn och unga som vuxit upp med olika typer av våld i nära relationer så har skolans viktiga roll framstått tydligt. I Barnombudsmannens senaste årsrapport   berättar Johanna ”Jag försökte flera gånger som barn signalera och bete mig för att folk skulle förstå att det inte var okej. Jag trodde att det första man gjorde då skulle vara att ifrågasätta hemmiljön, men det gjorde man tydligen inte”.

Mot bakgrund av detta vill Barnombudsmannen understryka den viktiga uppgift skolan har med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan och att allt detta sker med ett tydligt barnperspektiv.

2. Att främja närvaro
Det finns en relativt stor grupp barn som lever i utsatta situationer. Det kan handla om barn som lever med föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom som kan påverka barnens närvaro i skolan. Det finns barn som har en frihetsberövad förälder eller barn som under många år växer upp i svåra vårdnadstvister. Det kan handla om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan vara barn som misshandlas eller utsätts för sexuella övergrepp.
Det är viktigt alla verksamma i skolan har kunskap både om barns rättigheter och om barns uppväxtvillkor. Det är också viktigt att skolans personal har kunskap om och förståelse för att det finns barn som riskerar att fara illa och är uppmärksamma på de signaler som barn ger. I vissa fall måste skolan ha förmåga att ingripa och göra en anmälan till socialtjänsten.

Barnombudsmannen efterlyser en större tydlighet kring dessa aspekter i såväl de allmänna råden som kommentarerna.
 
3. Att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro
De allmänna råden betonar rutiner för bevakning och rapportering av frånvaron. Det är bra men Barnombudsmannen saknar resonemang i de allmänna råden och kommentarerna, om att en vårdnadshavare kan vara den direkta eller i vart fall den bidragande orsaken till en elevs frånvaro. Det finns en brist på problematisering av frågan om orsaken till elevens frånvaro.

I de allmänna råden betonas elevhälsans roll främst i det främjande arbetet med närvaro men också i arbetet med att bistå i utredningar om frånvaro. Barnombudsmannen är tveksam till om elevhälsan i alla kommuner har kapacitet att fullgöra den funktion som de allmänna råden förutsätter.

Mot den bakgrunden ifrågasätter vi om inte den kommunala huvudmannens ansvar borde betonas också i andra avseenden än vite.

I FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) klargörs att barn har rätt att komma till tals, bli hörda och respekterade. Detta gäller uttryckligen i ärenden som berör barnet. Det borde vara en självklarhet att skolans första åtgärd vid frånvaro ska vara att tala med den berörde eleven.

4. Uppgifter om ogiltig frånvaro i terminsbetyget respektive utdrag ur betygskatalogen
 Barnombudsmannen ställer sig kritisk till att barn som är frånvarande på grund av exempelvis svåra psykosociala omständigheter eller placeras i familjehem eller på institution ska bestraffas med att uppgifter om ogiltig frånvaro ska följa dem genom livet i terminsbetyg respektive utdrag ur betygskatalogen.

I de allmänna råden är utgångspunkten att vårdnadshavaren är en i alla avseenden god och kapabel resurs i arbetet med att motverka ogiltig frånvaro. Många barns verklighet är att deras föräldrar inte orkar eller förmår vara ett stöd i skolarbetet. På liknande sätt utgår de allmänna råden från att barn alltid bor tillsammans med sina vårdnadshavare vilket inte överensstämmer med verkligheten för den grupp av barn som placeras i familjehem, HVB eller låst institution.
Om skolan inte är uppmärksam på barnens sociala situation kan en notering om ogiltig frånvaro bli ytterligare en belastning för ett redan utsatt barn.

Sammanfattning
Barnombudsmannen saknar ett tydligt barnperspektiv i remissen. Utgångspunkten borde vara att i första hand se all ogiltig frånvaro som en varningssignal om att det kan finnas något i barnets situation på eller utanför skolan som kräver att stöd-, hjälp- eller skyddsåtgärder sätts in.

Föredragande i ärendet har varit utredare Marina Gunnmo Grönros

Fredrik Malmberg
Barnombudsman