Allmänna råd med kommentarer om pedagogisk omsorg (dnr 62–2001:827)

Ställd till Skolverket
Dnr 9.1:0543/12

Inledning
Barnombudsmannen delar Skolverkets bedömning att det finns behov av allmänna råd för den pedagogiska omsorgen. Det är avgörande att den pedagogiska omsorgen noga regleras, granskas och följs upp på ett systematiskt sätt för att kvaliteten på verksamheten ska kunna garanteras.
 
En stor del av den pedagogiska omsorgen sker i privata hem utan daglig insyn av andra professionella. Det är därför särskilt viktigt att det i de allmänna råden tydligt framgår att kvaliteten på verksamheten ska tillsynas, utvärderas och följs upp på ett systematsikt sätt. Tillsynen bör ske kontinuerligt och det bör tydligt framgå vad som ska granskas vid tillsyn. Det är avgörande att i tillsyn, och i tillståndsgivande för en verksamhet, tillförsäkra sig om att personalen har tillräcklig kompetens, att läroplanen för förskolan genomsyrar verksamheten och att miljön är säker och utvecklande för barnen. Huvudmannen bör även kontinuerligt i tillsyn ta reda på och utvärdera hur barn och föräldrar uppfattar verksamheten. 

Samhället bör eftersträva att den pedagogiska omsorgen ger barnet likvärdiga möjligheter till utveckling som barn i förskolan. Av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) framgår att konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda utan åtskillnad av något slag. Vidare ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut som rör barnet. För att detta ska bli verklighet krävs att personalen inom den pedagogiska omsorgen har kompetens nog att utföra sitt arbete på ett för barnet tillfredsställande sätt.

Barnombudsmannen menar därför att det tydligt bör framgå att huvudmannen ansvarar för att personalen har god kännedom om läroplanen för förskolan och erbjudas kompetensutveckling.

1. Övergripande krav på verksamheten
Barnombudsmannen ser med tillfredsställelse att Skolverket i de övergripande kraven på verksamheten har utgått från barnkonventionens grundprinciper om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals och ges inflytande.

Barnombudsmannen menar att läroplanen för förskolan så långt det är möjligt bör vara styrande för den pedagogiska omsorgen. Det är avgörande att det tydligt framgår att detta är ett krav för att få bedriva verksamheten. Det bör även tydligt framgå att det är ett krav att personalen har god kännedom om läroplanen. 

Barnombudsmannen anser att det bör tydliggöras att personalen ska ha kunskap om barnets särskilda rättigheter så som de beskrivs i barnkonventionen. Enligt regeringens Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige ska beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. Kunskapen om barnets rättigheter och vad dessa rättigheter innebär i praktiken är en grundförutsättning för att i det dagliga arbetet leva upp till åtagandena enligt barnkonventionen (1).  Även Barnrättskommittén har påpekat vikten av utbildning om barnets rättigheter till berörda yrkesgrupper (2).

Pedagogisk omsorg har liksom förskolan och skolan en unik möjlighet att upptäcka barn som far illa. Barnombudsmannen ser därför med glädje att Skolverket i de allmänna råden särskilt uppmärksammat personalens skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa.

2. Utveckling och lärande
Skolverket skriver i kommentarerna till de allmänna råden att det är viktigt att personalen inom den pedagogiska omsorgen behärskar det svenska språket. Barnombudsmannen anser att utgångspunkten bör vara att barnet ges möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Detta ligger i linje med skollagens intentioner gällande förskolan. Där står att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Barnombudsmannen anser således att det bör ställas liknande krav på den pedagogiska omsorgen när det kommer till arbeta med både svenska språket och barnets modersmål, som det ställs på förskolan och fritidshemmen.

3. Särskilt stöd
Barnombudsmannen vill poängtera att barn med fysiskt eller psykiskt handikapp enligt barnkonventionen bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
Barnombudsmannen anser att Skolverkets formulering ”Huvudmannen bör sträva efter att personalen har kompetens för att ge omsorg till barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling... ” är för obestämd. Barnombudsmannen föreslår istället en skrivning som understryker barnets rätt till sådant stöd och huvudmannens skyldighet att se till att personalen har tillräcklig kompetens.

4. Lokaler
Barnombudsmannen anser att Skolverket bör förtydliga vad som avses med en ändamålsenlig lokal. Det bör tydligt framgå hur huvudmannen vid tillståndsgivande för pedagogisk verksamheten kan försäkra sig om att lokalerna är säkra för barnet. Skolverket bör även förtydliga vad som ur en säkerhetsaspekt ska granskas vid tillsyn.

Barnombudsmannen vill även poängtera att barnet ska ha tillgång till en stimulerande utomhusvistelse under säkra och trygga förhållanden.

5. Barngruppens betydelse
Barnombudsmannen ser med oro på en utveckling mot allt större barngrupper (3).  Precis som Skolverket själva skriver är barngruppens sammansättning, storlek och personaltäthet av stor betydelse för barnets möjlighet att utvecklas optimalt.

Barnombudsmannen vill även understryka att gruppstorlek, sammansättning och personaltäthet kan påverka säkerheten för barngruppen och personalens möjlighet till uppsikt över gruppen.

6. Personal
Det är bra att Skolverket ställer krav på personalens utbildning eller erfarenhet. Barnombudsmannen anser dock att Skolverket bör förtydliga vad som avses med ”… utbildning med inriktning mot eller erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar som det gäller”.

Att personalen ges kompetensutveckling är av stor vikt, särskilt då en del personal arbetar helt utan kontakt med andra professionella. Barnombudsmannen anser därför att Skolverket bör formulera en tydligare rekommendation kring huvudmannens ansvar för kompetensutveckling och handledning.

7. Uppföljning och utvärdering
Barnombudsmannen vill understryka vikten av att barn görs delaktiga i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Barn och unga har enligt barnkonventionen rätt att komma till tals och bli lyssnade till i alla frågor som rör barnet. Barn är viktiga informanter i utvärderingen av verksamheten. Det är därför betydelsefullt att lyssna till barnen när verksamheten utvärderas.
Barnombudsmannen vill även poängtera vikten av att miljön ur ett säkerhetsperspektiv kontinuerligt utvärderas. 

8. Kommunens informationsskyldighet
Barnombudsmannen har inget att erinra om Skolverkets allmänna råd kring informationsskyldighet.

9. Bidrag och tillsyn
En stor del av den pedagogiska omsorgen sker i privata hem utan daglig insyn av andra professionella. Det är därför grundläggande att det tydligt framgår vilka krav som ska ställas på en sådan verksamhet och att detta sedan tillsynas, utvärderas och följs upp.
Barnombudsmannen anser att Skolverket bör förtydliga hur ofta en tillsyn bör ske. Det bör även tydligare framgå hur tillsynen ska bedrivas. Exempelvis bör det alltid göras en systematisk genomgång av säkerheten både när kommunen utreder om en verksamhet ska få tillstånd att få bedriva pedagogisk omsorg och vid den kontinuerliga tillsynen.  

Barnombudsmannen beklagar att den som både är personal och huvudman för en verksamhet inte omfattas av lagen om registerkontroll. Det är då, precis som Skolverket poängterar, viktigt att kommunen istället gör en grundlig lämplighetsprövning.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Janna Törneman.
  
Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Noter
(1) Socialdepartementet. 2010. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
(2) General Comments No. 5, 2003.
(3) Skolverket. Pressmeddelande 2011-03-30. Allt fler stora barngrupper i förskolan.