Betänkande av utredaren i översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (SOU 2011:75) (L2011/3138)

Ställt till Landsbygdsdepartementet
Dnr 9.1: 0177/12

Inledning
Barnombudsmannen har sedan länge arbetat för att förhindra skuldsättning av barn och unga. Arbetet har till stor del rört problematiken kring att minderåriga görs ansvariga för skulder de själva inte orsakat. Barn och ungas skulder kan bestå i obetalda skatter och skulder som kommer från bilar som föräldrarna överfört på sina barn. Skulder kan även gälla obetalda patientavgifter eller skolfotoräkningar.

Det är inte rimligt att barn och unga får ta ansvar för föräldrarnas felaktiga agerande eller brist på agerande. Den ledande tanken med både FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och föräldrabalken är att föräldrar inte ska kunna skuldsätta sina barn.
Barnombudsmannens principiella ståndpunkt är att barn inte ska ha skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten den dag de fyller 18 år och ska påbörja sitt vuxenliv.

Med utgångpunkt i arbetet för att förhindra skuldsättning av barn och unga väljer Barnombudsmannen att endast kommentera utredningens förslag i den del det rör införande av en åldersgräns för innehav av djur. I övrigt har vi inga synpunkter.

16.2 Åldersgräns för innehav av djur
4.2.16 Utredarens överväganden och förslag
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om att ett krav bör införas så att den som har det huvudsakliga ansvaret för ett djur ska ha uppnått en viss ålder.

Avsaknaden av en sådan åldersgräns i den nuvarande djurskyddslagen innebär att barn och unga riskerar att göras betalningsansvariga för kostnader kopplade till djurs skötsel. Föräldrar kan skriva ansvaret för ett djur på sitt barn och barnet kan på så sätt ådras skulder för bland annat registreringsavgifter för djuret. Sett till vikten av att barn och unga inte skuldsätts välkomnar Barnombudsmannen att området regleras.

Barnombudsmannen motsätter sig dock att åldersgränsen för den som bär det huvudsakliga ansvaret för ett djur sätts vid 16 års ålder. För att förhindra att barn och unga görs betalningsansvariga för kostnader som ett självständigt ansvar för ett djur kan medföra anser Barnombudsmannen att åldersgränsen istället ska sättas vid 18 år.

Barnombudsmannen har i sitt arbete för att förhindra skuldsättning av minderåriga konsekvent arbetat utifrån en 18-årsgräns. Enligt barnkonventionen är man barn tills dess att man fyller 18 år. Barnrättskommittén har betonat att när stater anger minimiåldrar i sin lagstiftning måste de göra det inom ramarna för de grundläggande principerna i konventionen, däribland principen om barnets bästa.

Enligt föräldrabalken är det först när en person fyller 18 år och blir myndig som han eller hon har full rätt att bestämma över sin egendom. Utredarens förslag om krav på att den som har det huvudsakliga ansvaret för ett djur måste vara minst 16 år innebär en fortsatt risk för skuldsättning av minderåriga.

I Europarådets konvention för sällskapsdjur ställs krav på att den som ges det fulla ansvaret för ett djur ska vara minst 16 år.  Inget hindrar dock att Sverige går längre för att säkerställa att de krav som ställs i sällskapsdjurskonventionen uppfylls.

Barnombudsmannen beklagar att utredaren valt en annan lösning än den som föreslås i SKL:s framställning (1). En ordning som innebär att en förmyndare bär det ekonomiska ansvaret som kan falla på ett barn som äger djur fram till dess barnet fyller 18 år.

Sammanfattning
För att förhindra att barn och unga skuldsätts genom föräldrars agerande krävs en konsekvent reglering till skydd för den minderårige. Förbättringar måste göras på flera områden där barn och unga utan egen förskyllan skuldsätts före 18 års ålder. Även vad gäller innehav av djur är en åldersgräns på 18 år nödvändig för att skuldsättning av barn och unga ska kunna upphöra.

Det är mycket angeläget att barn kan påbörja sitt vuxenliv utan att ha skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten. Obetalda skadestånd är ofta en inkörsport till fortsatt skuldsättning som kan vara svår att ta sig ur. Barn och unga som hamnar i kronofogdens register kan den dag de fyller 18 år få problem med att få hyreskontrakt, telefonabonnemang, lån på banken och att få arbete.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Marina Gunnmo Grönros.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Noter
(1) Hemställan från Sveriges Kommuner och Landsting till Jordbruksdepartementet den 3 mars 2009 med rubriken Barns skulder – behov av lagändring avseende lag om tillsyn över hundar m.m.