Departementspromemoria Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning (S2012/4178/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 9.1 :0563/12

Promemorians förslag
Barnombudsmannen instämmer i promemorians förslag om att det inte längre ska krävas intyg om barns frånvaro från förskola, skola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för att få rätt till föräldrapenning.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman