Grundskole-och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan (U2012/3838/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 9.1: 0656/12

Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag att ändra i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) till att även innefatta grundskola samt elever med autism eller autismliknande tillstånd.

Föredragande i ärendet har varit utredare Elin Olsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman