Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. (Ds 2012:20) (dnr S2012/4269/SAM)

Ställd till: Socialdepartementet
Dnr 9.1: 0584/12

5 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen tillstyrker regeringens förslag i sin helhet.
Barnombudsmannen önskar tillägga följande. Tillsynsmyndigheter är i regel otillgängliga för barn och inte heller anpassade efter barns förutsättningar. Barns beroendeställning innebär särskilda svårigheter för dem att utkräva sina rättigheter. FN:s barnrättskommitté har påpekat att den ser allvarligt på att barn har så begränsade möjligheter att komma till tals och få till stånd en förändring då barnets rättigheter enligt barnkonventionen kränkts.

Kommittén har också uppmärksammat att barn i utsatta situationer har särskilda svårigheter att komma till tals (1).  Barn har rätt till klagomålsförfaranden inom alla områden och inom alla institutioner, tjänster och inrättningar som finns för dem (2).

Barnombudsmannen anser att det är viktigt att den nya tillsynsmyndigheten görs tillgänglig för barn och unga.  Myndigheten bör inrätta ett system, likt det som Socialstyrelsen har i dag, där barn och unga på ett snabbt och effektivt vis kan komma i kontakt med tillsynsmyndigheten och få den hjälp de behöver. Kontakten med myndigheten bör kunna ske på flera olika sätt, genom telefon, mejl, chatt och personliga möten.  

Barnombudsmannen har tidigare föreslagit att barn som är placerade måste ha möjlighet att få upprättelse och skadestånd när de myndigheter som har ansvar för barnets vård försummat sitt ansvar. Barn ska kunna vända sig till en självständig instans med eventuella klagomål på vården.

Ombudet ska ha rätt att driva ärenden i domstol för att utverka skadestånd till barn som är i samhällets vård. Det kan förslagsvis motsvara det barn- och elevombud som i dag finns inom Skolinspektionen (3).  Barnombudsmannen ser gärna att ett sådant ombud inrättas inom den nya tillsynsmyndigheten.

I övrigt har inte Barnombudsmannen något att tillägga.

Föredragande i ärendet har varit juristen Christopher Carlson och utredaren Marina Gunnmo Grönros.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Noter:
1. FN:s barnrättskommitté. General comment No.12 (2009) The right of the child to be heard.
2. Unicef. Handbok om barnkonventionen.2008. Se punkt 37b.
3. Barnombudsmannen. Barnombudsmannens förslag i årsrapport 2011. Skrivelse 2011-03-04.