Gör det enklare! Slutbetänkande av statens vård- och omsorgsutredning (SOU 2012:33)

Ställd till: Socialdepartementet
Dnr 9.1: 0586/12

Inledning
Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Av barnkonventionen framgår att konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Den 1 december 2010 godkände riksdagen den strategi som regeringen föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter i Sverige och utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av barnkonventionen.

Strategin består av ett antal principer:

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.
 
Avsikten är att strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Den vänder sig således till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och verksamheter på statlig och kommunal nivå.
Det är centralt att de nya myndigheter som föreslås i betänkandet har Strategin för att stärka barnets rättigheter som utgångspunkt i sitt arbete. 

5.5.1 Myndigheter som berörs av förslaget
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens bedömning att verksamheten i Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska hållas ihop även i den nya strukturen.
 
8.5.1 Konsekvenser för medborgarna
När det gäller den webbportal som ska fungera som en informationskanal och kärna för kommunikation med medborgarna, bör det poängteras att det ska finnas informations- och kommunikationskanaler som är anpassade för barn. Information om myndigheternas verksamhet som är anpassad efter barns förutsättningar, och kontaktuppgifter till myndigheterna, ska finnas lättillgänglig. Detta gäller samtliga nya myndigheter. Särskilt angeläget är att den nya tillsynsmyndigheten ska vara tillgänglig för barn och unga (se Barnombudsmannens remissvar till Ds 2012:20 (dnr S2012/4269/SAM).

Föredragande i ärendet har varit utredarna Sara Brolin Låftman och Elin Olsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman