Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen samt borttagande av automatiskt uppskov vid ansökan om nåd (Ds 2012:17) (dnr Ju2012/4584/L4)

Ställd till Justitiedepartementet, enheten för allmän ordning och säkerhet
Dnr 9.1: 0612/12

Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. 
Föredragande i ärendet har varit juristen Christopher Carlson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman