Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (Ds 2012:46) (S2012/8015/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 9.1: 1063/12

Inledning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget att steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändring av könstillhörighet tas bort.

7 Överväganden och förslag
7.1 Steriliseringskravet vid ändring av könstillhörighet tas bort
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändring av könstillhörighet tas bort. Ett sådant ingrepp är inte förenligt med förbudet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen. Det är inte heller förenligt med artiklarna 8 och 14 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna om rätten till skydd för privat- och familjelivet och förbudet mot diskriminering.

7.2 Behovet av följdändringar
I promemorian utreds vilka följdändringar av redan befintlig lagstiftning som kan komma att krävas i och med att steriliseringskravet vid ändring av könstillhörighet tas bort.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om sekretessgenombrott i fråga om uppgifter om gravida kvinnor ändras till att omfatta uppgifter om gravida personer.

Barnombudsmannen anser att frågan om föräldraskapspresumtion bör utredas vidare. I avvaktan på en sådan utredning är det av stor vikt att befintliga bestämmelser kan tillämpas analogt.

Övrigt
I regeringens proposition 2011/12:142 om ändrad könstillhörighet konstateras att det behöver utredas ytterligare om den nuvarande åldersgränsen för ändring av könstillhörigheten bör ändras. Barnombudsmannen delar den bedömningen.

De remissvar som inkommit mot bakgrund av den tidigare utredningen visar på goda argument både för och emot en ändring av den nuvarande åldersgränsen. Att frågan utreds ytterligare och mer ingående är därför rimligt.

I artikel 12 i barnkonventionen konstateras att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Enligt Barnombudsmannen bör en fördjupad utredning i första hand se över möjligheten till ett juridiskt könsbyte före 18 års ålder. I Barnombudsmannens remissvar över den tidigare utredningen ansåg Barnombudsmannen det rimligt att en ung person väntar tills han eller hon är myndig för att göra en könskorrigerande operation. I remissvaret konstaterade Barnombudsmannen att gränsen kan upplevas som ett hinder i utvecklingen för en ung person, men det innebär också en möjlighet för den unga personen att mogna ytterligare inför beslutet. Däremot kan den unga personen börja sin behandling och utredning inom den sk TS-vården mycket tidigare om han eller hon så önskar, till exempel blockerande hormonbehandling, epilering, röstträning, mastektomi (borttagande av brösten) och prova på att leva enligt den önskade könstillhörigheten i så kallad Real Life Experience.

Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Hildingson Boqvist.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman