Betänkandet (Ds 2012:31) APP To date, Konsumenternas rättsliga ställning när varor och tjänster betalas via telefonräkningen, m.m.

(dnr Ju2012/6755/KO)
Dnr 0943/12


Ställd till: Justitiedepartementet

Inledning
Barnombudsmannen ser positivt på att utredningen om konsumenternas rättsliga ställning särskilt uppmärksammar situationer där barn är inblandade. Barnombudsmannen anser att barn och unga är en prioriterad grupp, inte minst i det förebyggande arbetet. Vidare delar Barnombudsmannen utredningens bedömning att en översyn av underårigas rättshandlingsförmåga borde beredas i en bredare sammansättning och mer grundligt.

Barnombudsmannen vill betona att de aktörer som tillhandahåller konsumentstöd bör ha ett tydligt barnperspektiv och arbeta utifrån den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Av barnkonventionen framgår att konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Den 1 december 2010 godkände riksdagen den strategi som regeringen föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter i Sverige och utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer av barnkonventionen.

Strategin består av ett antal principer:

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.

• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.

• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.

• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Barnombudsmannens synpunkter på remissen
Barnombudsmannens arbete utgår från Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen noterar att varken barnkonventionen eller dess principer nämns i utredningens arbete.

Enligt barnkonventionen har ett barn rätt att komma till tals i frågor som berör henne eller honom. Barnombudsmannen beklagar att utredningen inte redovisar barns och ungdomars egna erfarenheter av beställningar av premiumtjänster och appar.

Barnombudmannen efterfrågar också större tydlighet med vilka egentliga effekter betänkandet i sin helhet får utifrån barnrättsperspektivet.

6.1.2- 6.1.3  Rättslig reglering - Underårigas rättshandlingsförmåga - Överväganden
Barn och ungdomar är särskilt utsatta och har särskilda behov. De behöver bland annat skyddas från att hamna i ekonomiska svårigheter.

Enligt svensk rätt har alla personer rättsförmåga och rättskapacitet. Det innebär att de kan äga tillgångar och skulder. För att ingå ett avtal behöver en person dock ha rättslig handlingsförmåga. När en person fyller 18 år inträder full rättslig handlingsförmåga. Det betyder att den som är under 18 år får i princip inte själv ingå avtal, enligt föräldrabalken. Syftet är att skydda underåriga mot att ingå ekonomiskt ofördelaktiga rättshandlingar.

Utifrån gällande lag ter sig underårigas rättshandlingsförmåga tämligen klar i teorin, enligt vad som beskrivits ovan. I praktiken är dock reglerna svårare att tillämpa i det enskilda fallet. Det finns exempel på fall där barn köpt virtuella varor för tusentals kronor. Det kan vara fall där ”gratisappar” krävt att man köpt virtuella varor för att kunna spela ett visst spel. Vid tillämpningen av lagen kan praktiska svårigheter uppstå i det enskilda fallet, dvs. där frågan om det föreligger samtycke vid köp av till exempel virtuella varor av den underåriga ställs på sin spets. Härvid kan gråzoner uppstå. Tillämpningen i det enskilda fallet kan därmed bli problematisk utifrån huruvida ett faktiskt samtycker föreligger vid det aktuella köpet.

Mot denna bakgrund anser Barnombudsmannen att ett förtydligande i lagen av barnets rättliga handlingsförmåga och dess konsekvenser är nödvändigt. Det är särskilt angeläget eftersom barnet är tämligen anonymt vid köp av varor och tjänster via telefon eller internet, eftersom det är särskilt svårt att avgöra både åldern och samtyckesfrågan.

I betänkandet framförs att det inte finns någon enkel grund för att avgöra om ett samtycke föreligger, dvs. under vilka villkor en förmyndare samtyckt till att en underårig är behörig att utföra en viss transaktion. Barnombudsmannen noterar att utredaren skisserar på hur gällande rätt avseende barnets rättsliga handlingsförmåga kan förtydligas, men trots detta inte valt att lägga fram något lagförslag i frågan.

I betänkandet ”/…/hävdas att en översyn av underårigas rättshandlingsförmåga borde beredas i en bredare sammansättning och på ett grundligare sätt/…/”. Barnombudsmannen delar den uppfattningen och förordar en bredare översyn av reglerna om underårigas rättshandlingsförmåga.

6.2.2 Rättsverkan vid ogiltiga avtal - Rättslig reglering
Skuldsättning kan särskilt drabba barn från mer utsatta familjer. I betänkandet anges att när en underårig vilselett en näringsidkare om sin behörighet kan den underåriga bli skadeståndsskyldig. Barnombudsmannen anser att barn inte bör skuldsättas. Det är orimligt att barn ska behöva gå in i vuxenlivet med skulder som härrör från avtal som föräldrarna inte har samtyckt till. Konsekvenserna av skulder och ev. betalningsanmärkningarna är många, t.ex. hyreskontrakt, lån på banken.

6.3.3 Marknadsföring riktad mot unga - Överväganden
Barnombudsmannen vill i likhet med utredningens slå fast att det är viktigt att skydda barn från att vilseledas av marknadsföring och reklam. Barn befinner sig på grund av sin ålder och mognad i en särskilt utsatt      position. Det är därför angeläget att åtgärder vidtas för att förhindra att barnet utsätts för riktade marknadsförings- och reklaminsatser. Detta är särskilt viktigt med tanke på att allt fler barn och ungdomar använder sig av smarta telefoner med tillhörande tjänster.

9.3 Överväganden och förslag – Automatisk förlängning av avtal.
Barnombudsmannen välkomnar att konsumenters passivitet inte automatiskt leder till förlängning av tidsbegränsat avtal. Det kan vara svårt att komma ihåg att säga upp avtalet för konsumenter, även för unga (som ingår avtal med vårdnadshavarens samtycke).

Föredragande i ärendet har varit juristen Annilie Nyberg.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman