Betänkandet Nya villkor för public service (SOU2012:59)

(Ju2012/1365/MFI)

Ställd till: Kulturdepartementet
Dnr9.1:1000/12

Inledning
Vi ställer oss i princip bakom public service-kommitténs bedömning när det gäller utformningen av uppdragen till programföretagen. Nuvarande sändningstillstånd, med särskilda krav när det gäller bland annat utbud för barn och unga bör gälla, med föreslagna förbättringar, även nästa tillståndsperiod. Vi tycker också att kommitténs förslag på skärpning av tillgängligheten för barn och unga som har minoritetsspråken och teckenspråk som första språk är bra. I likhet med kommitténs förslag anser vi att programföretagens ansvar för detta bör framgå av sändningstillstånden.

Uppdragen till programföretagen
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, slår i artikel 2 fast att konventionsstaterna ska skydda barnet mot alla former av diskriminering vilket bör vara grundläggande i beslut som rör sändningar på minoritetsspråk och andelen sändningar som barn med funktionsnedsättningar kan tillgodogöra sig.

Liksom public service-kommittén betonar, anser vi, att public service har ett demokratiskt, kulturellt och socialt värde och ska se till hela publikens behov och intressen, däribland barn och unga. Public service-företagen ska bedriva verksamheten enligt Sveriges folkrättsliga åtaganden bland annat när det gäller personer med funktionsnedsättning, barn och språkliga minoriteter. Barn med funktionsnedsättning ska särskilt prioriteras. Public service-kommittén efterfrågar en allmänt höjd ambitionsnivå gällande tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, vilket vi välkomnar. Enligt kommittén har SR inte uppfyllt kraven på tillgänglighet när det gäller barn och unga med funktionsnedsättningar. Detta bör åtgärdas.

Utbud för barn
Public service har ett särskilt viktigt uppdrag i att erbjuda ett reklamfritt, kvalitetsutbud för barn och unga. Utbudet ska vara mångsidigt och av hög kvalitet. SVT ska ha en omfattande nyproduktion av program i olika genrer för barn och unga och ska särskilt utveckla programproduktionen för de äldre barnen och ungdomarna.

Barnkonventionens artikel 17 betonar massmediernas viktiga uppgift och understryker att de ska säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja deras sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Det står uttryckligen att massmedier ska ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller urbefolkning. Massmedia ska också, enligt barnkonventionen, uppmuntra utvecklingen av riktlinjer för att skydda barnet mot material som är till skada för barnets välfärd.

Tydligare sändningstillstånd
Nyheter, kultur och programutbud för barn och unga har särskilda paragrafer i nuvarande sändningstillstånd. Detta kan tolkas som att dessa områden har en särställning och är prioriterade. Detta är inte en given tolkning, menar kommittén i sitt betänkande. Vi anser att det finns behov att förtydliga dessa delar av sändningsvillkoren. Bland annat uttrycks i barnkonventionens i artikel 12 att barn ska tillförsäkras rätten att uttrycka sig fritt och beredas möjlighet att få sin röst hörd.

Radio- och tv-avgift
Kommittén föreslår att nuvarande finansierings-och uppbördsmodell bör ändras. Den modell som föreslås innebär att en individuell avgift ska tas ut utifrån beskattningsbar inkomst men att personer under 18 år ska undantas från avgiftsskyldigheten. Förslaget leder också till en avgiftsminskning för till exempel ensamboende med barn. Både dessa förslag innebär förbättringar för barn och unga och tillstyrks av Barnombudsmannen.

Föredragande i ämnet har varit Lena Calderon, projektledare på kommunikationsenheten.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman