Fri att leka och lära- ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26) (dnr U2013/2590/S)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9/0519/13

Inledning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till en ny bestämmelse i skollagen som anger att huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för barnets säkerhet i förskolan. Barnombudsmannen välkomnar även ett nationellt inrapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan.

Barnombudsmannen har länge påpekat brister gällande säkerheten i förskolan. Det har saknats ett enhetligt rapporteringssystem för olyckor och tillbud och säkerhetsarbetet har inte bedrivits på ett likvärdigt och strukturerat sätt. Skadestatistik över olyckor och tillbud som finns idag är otillräcklig och det finns behov av ett inrapporteringssystem som kan ligga till grund för uppföljning, utvärdering och riktad tillsyn.

Av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.

De nya bestämmelserna föreslås införas i skollagen och inte i arbetsmiljölagen.  Barnombudsmannen vill understryka vikten av att kompetensen inom de ansvariga myndigheterna Arbetsmiljöverket samt Skolverket gällande säkerhetsarbetet blir hög och likvärdig.
Utöver utredningens förslag anser Barnombudsmannen att det i lag bör förtydligas att en barngrupp inte ska vara större än högst 15 barn per grupp. Barnombudsmannen ser med oro på en utveckling mot allt större barngrupper i förskolan.  Gruppstorlek, sammansättning och personaltäthet har stor betydelse för säkerheten och personalens möjlighet till uppsikt över barngruppen på förskolan.

Det har inte varit utredningens uppdrag att föreslå åtgärder inom andra verksamheter än förskolan. Barnombudsmannen ser det emellertid som en brist att utredningens förslag endast rör barn inom förskolan och inte barn inom den pedagogisk omsorg eller fritidsverksamheten. Dessa verksamheter kommer varken omfattas av arbetsmiljölagen eller av utredningens förslag vilket Barnombudsmannen anser vara olyckligt.

6. Insatser för att förebygga olyckor och tillbud i förskolan
6.1.2 Behov av att förtydliga ansvaret för barnens säkerhet
Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att det finns behov av att ytterligare klargöra att ”trygg omsorg” och en ”god miljö” innebär ett ansvar för barnens säkerhet i förskolan.
Utöver utredningens förslag på en ny bestämmelse i skollagen som reglerar att det vid varje enhet ska bedrivas ett målinriktat säkerhetsarbete ser Barnombudsmannen även ett behov av att tydliggöra vad som avses med god miljö samt lämplig storlek och sammansättning på barngruppen. Precis som utredningen påpekar förekommer brister gällande alltför stora barngrupper samt utemiljöer som inte uppfyller kraven på god miljö. Barnombudsmannen ser allvarligt på utvecklingen mot allt större barngrupper och mindre personaltäthet. Barnombudsmannen anser med stöd av rekommendationer i Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i förskolan (2005), att det i skollagen bör tydliggöras att det i en barngrupp inte får finnas fler än 15 barn och att grupper med de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd ska ha färre än 15 barn. 

6.2 Ett målinriktat arbete för barns säkerhet i utbildningen.
Barnombudsmannen tillstyrker att en ny bestämmelse införs i skollagen som reglerar att huvudmannen ska se till att det vid varje förskoleenhet bedrivs ett målinriktat arbete för barnens säkerhet.

6.2.3 Ett målinriktat arbete
Utredningen anser inte att det bör tas fram en specifik vägledning för det systematiska säkerhetsarbetet. Vägledning ska istället kunna inhämtas i andra allmänna råd såsom råd gällande förskolans kvalitetsarbete och råd gällande arbete mot kränkande behandling. Information ska även kunna inhämtas hos en rad olika myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Konsumentverket och Boverket med flera. 

Barnombudsmannen anser att det finns ett stort behov av samlad och lättöverskådlig information gällande säkerhetsarbetet i förskolan. Det är många olika lagar som reglerar miljön i förskolan och det kan vara svårt att få överblick över det samlade regelverket. Barnombudsmannen anser därför att en vägledning bör tas fram.

6.2.5 Åtgärder för att förebygga och förhindra olyckor och tillbud
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att systematiska och kontinuerliga åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra olyckor och tillbud i utbildningen.
Barnombudsmannen vill understryka vikten av att underlaget från inrapporterade olyckor och tillbud systematiskt ska kunna användas i förskolans förebyggande arbete. Barnombudsmannen ställer sig frågande till hur utredningen tänkt att återkopplingen från huvudmannen eller Skolverket till den enskilda förskolan kommer att ske, samt hur förskolan konkret skall använda sig av underlaget så att dess utvecklingsarbete främjas.

6.2.8 Barns delaktighet och inflytande
Det är positivt att utredningen understryker vikten av att barn och unga görs delaktiga i säkerhetsarbetet. Barn är en viktig resurs för att arbeta kvalitetshöjande inom förskolan. Barn är experter på sin egen tillvaro och en viktig informationskälla när en olycka eller ett tillbud ska inrapporteras. Barnet har egna rättigheter som uttrycks i barnkonventionen. Enligt artikel 12 ska konventionsstaten tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

6.3 Tillsyn
Det är Skolinspektionen som utövar tillsyn över kommunala förskolor medan det är kommunerna som utövar tillsyn över de fristående förskolorna. Barnombudsmannen anser inte att tillsynen av de fristående förskolorna är tillfredsställande. Granskning visar att tillsynen brister i många kommuner. En av fem kommuner genomför exempelvis ingen regelbunden tillsyn av fristående förskolor. 

För ett likvärdigt och strukturerat säkerhetsarbete i förskolan måste tillsynsmyndigheten på ett likvärdigt sätt kunna bedöma huvudmannens arbete. Mot denna bakgrund anser Barnombudsmannen att tillsynsförfarandet bör vara detsamma vad gäller kommunala och fristående förskolor och ligga hos Skolinspektionen.

Barnombudsmannen anser även att det är av yttersta vikt att det systematiska säkerhetsarbetet tillsynas samt att Skolinspektionen använder sig av resultatet av de inrapporterade olyckorna och tillbuden i sin riktade tillsyn. Det är viktigt att arbetet genomförs på ett korrekt sätt samt används i praktiken för att säkerheten kontinuerligt ska förbättras. 

7. Ett nationellt rapporteringssystem
7.3 Ett system för rapportering av olyckor och tillbud
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att en förskolechef systematiskt ska rapportera olyckor och tillbud i utbildningen.
Precis som utredningen själv understryker är det viktigt att det framgår vad som avses med ”olyckor och tillbud” så att inrapporteringssystemet blir enhetligt.

7.3.4 Mottagare av förskolechefens rapporter
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att rapporteringen ska gå till huvudmannen.

7.3.5 rapportens utformning
Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att Skolverket bör ges möjlighet att utfärda föreskrifter om vad som ska inrapporteras. Det är avgörande att inrapporteringen görs på ett enhetligt och likvärdigt sätt.

Enligt Barnombudsmannen bör även barngruppens storlek, var personalen befunnit sig vid olyckan, personaltäthet och möjligheter till övervakning av barngruppen framgå vid inrapportering av en olycka eller ett tillbud.

7.4 Det nationella rapporteringssystemet
Barnombudsmannen tillstyrker att huvudmannen årligen ska göra en sammanställning av sina förskolechefers rapporter och lämna till Skolverket.

7.4.2 Mottagare av huvudmännens sammanställning
Precis som utredningen understryker är det enligt Barnombudsmannen grundläggande att det insamlade materialet analyseras och återkopplas till verksamheterna. Underlaget bör även kunna användas i riktad tillsyn. Barnombudsmannen saknar dock i utredningen ett resonemang kring hur denna återkoppling ska ske i praktiken.

Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att Skolverket bör få i uppdrag att samla in statistik över olyckor och tillbud i förskolan.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Janna Törneman.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman