Remiss avseende Skolverkets allmänna råd med kommentarer för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Dnr 2013:00 591)

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9:0837/13

Inledning
Barnombudsmannen är överlag positiv till de föreslagna allmänna råden och kommentarerna till arbetet gällande utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Barnombudsmannen anser dock att elevens rätt att få påverka innehållet och elevens rätt att få komma till tals och vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete skulle kunna understrykas mer i råden.

Barnombudsmannen anser att råden bör uttrycka att eleven har rätt att vara involverad i alla delar som rör utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen.  Elever bör vara med i utveckling och utvärdering av arbetssätt för hur utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen arbetas med i praktiken på den enskilda skolan.

I utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov.  Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. För att detta ska kunna ske behöver barn vara aktivt delaktiga och aktivt få komma till tals.

En grundläggande princip i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen, artikel 12) är barns och ungas rätt att få komma till tals i frågor som berör dem. I skollagen finns en övergripande bestämmelse om att elever skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.   För grundskolan gäller att omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter ålder och mognad.

Att förverkliga barns rätt att få komma till tals är att se barnet som en viktig aktör i utformning av de nya allmänna råden. Barnombudsmannen saknar barns röst i utarbetning av de allmänna råden för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

1 Utvecklingssamtalet
De allmänna råden betonar att rektorn ska skapa förutsättningar för att tillsammans med lärarna utveckla arbetet med utvecklingssamtalet. Barnombudsmannen ser att elevinflytande kommer in i utvecklingsarbetet av utvecklingssamtalet på den enskilda skolan. De allmänna råden bör betona att rektor är ansvarig att skapa förutsättningar för att elevinflytande finns på skolan gällande utformning och utvärdering av arbetet med utvecklingssamtalet. 

De allmänna råden om utvecklingssamtalet lyfter fram att det är angeläget att utvecklingssamtalet blir ett samtal, ett möte, mellan tre parter, eleven, vårdnadshavaren och skolan. Barnombudsmannen framhåller att det är av särskild vikt att läraren är lyhörd och ger det stöd utifrån elevens förmåga som eleven behöver så att eleven ges förutsättningar att få komma till tals.

2 Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
De allmänna råden gällande den individuella utvecklingsplanen betonar att rektorn ska skapa förutsättningar för att tillsammans med lärarna utveckla arbetet med den individuella utvecklingsplanen. De allmänna råden bör betona att rektor är ansvarig att skapa förutsättningar för att elevinflytande finns på skolan gällande utformning och utvärdering av arbetet med den individuella utvecklingsplanen.

En utvecklingsplan är en metod som kan utgöra ett stöd för att synliggöra elevens utvecklingspotential. Skolverket har nyligen tagit fram stödmaterial som riktar sig till lärare och rektorer för att underlätta arbetet med den individuella utvecklingsplanen. En hänvisning till stödmaterialet bör finnas med i råden för att säkra en enhetlighet.

Annelie Kungsman-Persson, utredare

Fredrik Malmberg
Barnombudsman