Allmänna råd med kommentarer för förskolan (Dnr 2010:00166)

Ställd till Skolverket
Dnr 3.9 : 0843/13

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar att Skolverket har tagit fram nya allmänna råd med kommentarer för att stödja och ge vägledning för huvudmän, förskolechefer och arbetslag i arbetet med ökad måluppfyllelse i förskolan.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), artikel 12 har barn och unga rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som de berörs av - ett av barnkonventionens mest angelägna budskap. Artikeln uttrycker barnet som subjekt med helt och fullt människovärde och med egna åsikter som ska respekteras.

Skollagen är tydlig, barnets inställning ska så långt som möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 

Barnombudsmannen anser överlag att de allmänna råden för förskolan kan främja en god utveckling inom förskolan. En utveckling som gagnar det enskilda barnet, barngruppen och den pedagogiska verksamheten. För att en god utveckling ska ske krävs väl genomtänkta beslut som tar hänsyn till barnets bästa enligt barnkonventionens artikel 2 och enligt skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt i all utbildning och annan verksamhet som rör barn.

Barnombudsmannen är positiv till att barnkonsekvensanalyser finns med i de allmänna råden för förskolan. Barnombudsmannen efterlyser dock en konkretisering av hur en barnkonsekvensanalys genomförs i praktiken.

Barnombudsmannen saknar ett avsnitt i de allmänna råden för förskolan om upptäckt av barn som far illa och anmälningsskyldighet. Barnombudsmannens samtal med barn visar att våld och övergrepp ofta pågår under många år utan att vuxenvärlden ingriper. Barnen berättar hur de på olika sätt försökt att signalera till vuxna om sin situation, men att dessa varken sett eller agerat. Barnombudsmannen anser att det är angeläget att kompetensen kring dessa frågor höjs i förskolan. Förskolans personal har unika möjligheter att identifiera och att göra anmälan om barn som far illa. Socialtjänstlagen slår fast att myndigheter med verksamhet som berör barn och ungdom är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

Barnombudsmannen saknar också ett avsnitt om kunskap om barnets rättigheter i de allmänna råden för förskolan. Alla barn har rätt att få information om sina rättigheter. Att känna till sina rättigheter är ofta en förutsättning för att kunna påverka sin situation. För att barnet ska få denna kunskap krävs att vuxna i barnets närhet har kunskap om barnets rättigheter. Det vore av stort värde att de allmänna råden innehåller ett avsnitt om personalens kompetens om barnets rättigheter och en beskrivning hur förskolan kan arbeta konkret med barnrättsarbetet, tillsammans med barnen.

Barnombudsmannen anser att de allmänna råden för förskolan innehåller få beskrivningar, nästintill inga om hur förskolan kan arbeta med barninflytande. Barnombudsmannen ser att råden behöver utvecklas gällande metodik kring hur barns röster kan få genomslag i förskolans verksamhet.
De allmänna råden för förskolan ger enligt vår uppfattning allt för vaga riktlinjer gällande gruppstorlek. Barnombudsmannen ser ett behov av att de allmänna råden för förskolan tydliggör vad som avses med god miljö, lämplig gruppstorlek och sammansättning på barngruppen.

1. Styrning och ledning
Barnombudsmannen är positiv till att de allmänna råden vägleder huvudmannen och förskolechefen att genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut som påverkar barnen i den befintliga barngruppen.

Barnombudsmannen vill betona att barnets bästa enligt barnkonventionen alltid ska vara avgörande vid beslut som rör ett barn. Av skollagen framgår att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. 

Ett sätt att leva upp till det som står i barnkonventionen är att föra in ett systematiskt barnperspektiv. Det vore av kvalitativt värde om en metod i hur man analyserar konsekvenserna i ett beslut för barn finns med i de allmänna råden. Bland annat en konkret beskrivning under kommentarsstycket om vilka beståndsdelar som bör vara med i en barnkonsekvensanalys. Barnkonventionens artikel 12, som säger att barn och unga har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet, är ett av barnkonventionens mest framsynta och angelägna budskap. Artikeln uttrycker ett barnperspektiv där barnet är en egen individ med ett fullvärdigt människovärde och med en egen mening som måste respekteras. I och med att barnkonventionens artikel 12 så tydligt uttrycker att barnet har rätt att komma till tals menar Barnombudsmannen att dessa röster ska vara en del av det beslutsunderlag som ligger till grund för en analys för att komma fram till barnets bästa i besluten. Barnets röst kopplad till rådande lagstiftning, kunskap om barns behov, utveckling och intressen utgör grunderna för en barnkonsekvensanalys.

När det gäller huvudmannens och förskolechefens ansvar att utforma kompetensutvecklingsinsatser för förskolan, säger skollagen att det åvilar huvudman och förskolechefen att kartlägga och analysera verksamhetens behov i förhållande till förskolans uppdrag.  Om man har en fungerande modell för att analysera konsekvenserna för barn i förskolan kan barnkonsekvensanalysen även användas till att komma fram till vilken kompetenssatsning förskolan bör göra utifrån ett barnperspektiv. Likaså kan en barnkonsekvensanalys användas i beslutsfattandet i övriga delar, såsom anställning av personal, resursfördelning, personaltäthet, gruppstorlek och insatser till barn med behov av särskilt stöd.
Barnombudsmannen saknar vägledning i de allmänna råden för förskolan om upptäckt av barn som far illa och anmälningsskyldighet.  Barnombudsmannen anser att det är angeläget att kompetensen kring dessa frågor höjs hos huvudman, förskolechef och personal i förskolan.

De allmänna råden för förskolan förtydligar att det är huvudmannens ansvar att ha en dialog med förskolechefen om vad som är lämplig personaltäthet samt storlek och sammansättning av barngruppen utifrån de behov och förutsättningar som råder på varje förskoleenhet.  De allmänna råden för förskolan ger dock allt för vaga riktlinjer gällande gruppstorlek. I tidigare allmänna råd för förskolan anges riktmärken.

Barnombudsmannen ser ett behov av att de allmänna råden för förskolan tydligare beskriver vad som avses med god miljö samt lämplig storlek och sammansättning på barngruppen.

2. Barngruppen och miljöns pedagogiska betydelse
Kommentarerna gällande de allmänna råden för förskolan vid planering av arbetet i barngruppen framhåller att barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i barns utveckling och lärande.  
Barnombudsmannen ser det positivt att förskolechefen tillsammans med arbetslaget för en dialog om planeringen av arbetet i barngruppen. Barnombudsmannen saknar i de allmänna råden skrivningar om barns inflytande i förskolans planeringsarbete. En grundläggande princip i barnkonventionen, artikel 12 är barns och ungas rätt att få komma till tals i frågor som berör dem. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla verksamheten.
   
Barnombudsmannen bejakar att de allmänna råden lyfter fram komponenter såsom reflektion, kritisk granskning av egna värderingar, föreställningar och förhållningssätt när det gäller normer och värden och hur dessa tar sig uttryck i verksamheten. Artikel 29, barnkonventionen säger att utbildningen ska syfta till att utveckla mänskliga rättigheter. Utbildningen ska enligt skollagen utformas i överensstämmelse med de grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

I enlighet med barnkonventionen artikel 29, är en del av utbildningens syfte att utveckla respekt för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden. De allmänna råden för förskolan belyser uppmuntran och möjlighetskapande för barn med annat modersmål i förskolans vardagliga aktiviteter.

Barnombudsmannen anser att kommentarerna i de allmänna råden för förskolan vägleder hur förskolan kan arbeta med värdegrundsarbetet och med barn med annat modersmål.
Här anges att förskolan ska skapa möjlighet för barn med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Sverige har även folkrättsliga åtaganden när det gäller nationella minoriteter.  Barnombudsmannen finner att det är förenligt med flera artiklar i barnkonventionen såsom,

- artikel 2, alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
- artikel 8, varje barn har rätt att behålla sin identitet.
- artikel 30, ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

Barnombudsmannen ser dock även i detta avsnitt att barns röster bör synliggöras i de allmänna råden. Det är många beskrivningar om barn, allt för lite samrådan med barn.  Barnombudsmannen saknar ett avsnitt om kunskap om barnets rättigheter i de allmänna råden för förskolan. Det vore av stort värde att de allmänna råden innehåller ett avsnitt om personalens kompetens om barnets rättigheter och en beskrivning hur förskolan kan arbeta konkret med barnrättsarbetet, tillsammans med barnen.
 
3. Särskilt stöd
Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. För att förskolan på bästa sätt ska kunna utforma verksamheten utifrån barnets behov är det viktigt att varje beslut om insatser föregås av noggranna pedagogiska överväganden. 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns olika behov.  Barn med funktionsnedsättning har samma rätt till delaktighet i beslut som andra barn enligt artikel 12, barnkonventionen. För att ge dem samma möjligheter till detta kan det krävas särskilt stöd, utbildning och strategier, anpassning av byggnader och handlingsprogram.

De allmänna råden belyser att förskolechefen och arbetslaget bör bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges stöd som barnets speciella behov kräver. Förskolechefen och arbetslaget ska kontinuerligt följa upp och utvärdera om stödinsatser är ändamålsenliga.

Barnombudsmannen efterlyser huvudmans ansvar i de allmänna råden, då insatser oftast är kopplade till ekonomiska och personella resurser. Resurser tilldelas från huvudman. Vilka resursfördelningar som tilldelas förskoleverksamheten får konsekvenser för det enskilda barnet. Resursfördelning från huvudman kan leda till såväl positiva som negativa konsekvenser för det enskilda barnet. Konsekvenserna för beslut gällande barnet bör redovisas i en barnkonsekvensanalys.

4. Information till hemmet
Barnombudsmannen saknar i de allmänna råden vägledning i hur barns inflytande kan komma in i arbetet i denna fråga.  Det gäller både föräldrasamverkan och utvecklingssamtalet. I kommentarerna beskrivs olika former av inflytande. Kommentarerna beskriver hur vuxna kommunicerar om barn, inte i samverkan med barn. Det vore främjande ur ett barnrättsperspektiv om det finns en beskrivning om hur olika former för information och inflytande kan ske med barnet.

Föredragande i ärendet har varit utredare Annelie Kungsman-Persson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman