Skärpt straff för mord (Ds 2013:55)(Ju2013/5925/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9: 0739/13

Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen ger inte direkt ledning för ett ställningstagande i frågan om strafflängd. Däremot kan förslagen som de är utformade påverka barn som brottsoffer och barn till personer som dömts för mord vilket promemorian saknar resonemang kring. När förslagen inte direkt berör barn har vi inga synpunkter.

Barnombudsmannen utgår från att den föreslagna höjningen av straffnivån för mord, vilken innebär att användandet av livstids fängelse ökar, i praktiken inte får något genomslag i de fall gärningsmannen inte uppnått 18 års ålder vid gärningstillfället.

När en förälder döms för mord på ett barns andra förälder kan det vara viktigt att ha en tid att förhålla sig till. Det är inte nödvändigtvis längden på straffet som ger brottsoffret, dvs. barnet i den här situationen, trygghet och upprättelse. Utan det handlar om att kunna förutse vad som kommer att hända framöver och förbereda sig på detta. I dessa fall är det även viktigt att vårdnadsfrågan prövas omgående. Frågan om vårdnadsprövning faller dock utanför ramen för denna promemoria. 

Barn som har en förälder i fängelse har i de fall det är till barnets bästa rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till föräldern enligt artikel 9 i barnkonventionen. Barn till personer som dömts för ett mord har rätt till information och delaktighet. Ett tidsbestämt straff ökar förutsägbarheten för barnet vilket är viktigt för barnets möjlighet att hantera en förälders frihetsberövande och planera en vardag utan den föräldern, vilket kan leda till en ökad känsla av trygghet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman