PM Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd

Ställd till: Socialdepartementet
Dnr 3.9:0930/13

Inledning
Barnombudsmannen är positiv till att ett nytt kapitel införs i socialtjänstlagen med bestämmelser om rätt till ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter.

Barnombudsmannen har i arbetet med regeringsuppdraget Pejling och dialog lyssnat till barn som lever i ekonomisk utsatthet. Barn som vi träffat beskriver att de ofta känner stort ansvar för familjens ekonomi. Mira berättar så här ”Jag har alltid spelat fotboll, men så slutade jag för tre år sedan ungefär och det var också lite för att det började bli dyrt. Fotbollskläder och skor och träningarna kostar ju.”

Barnkonventionen betonar konventionsstaternas ansvar att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Med detta avses att erbjuda bästa möjliga förhållanden för barndomen i sig. Enligt barnkonventionen ska konventionsstaterna erkänna barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

 Konventionsstaterna erkänner vidare rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Föräldrarna har huvudansvaret för att säkra denna rättighet men vid behov ska konventionsstaterna bistå föräldrarna.

Promemorian föreslår att fritidspengen ska rikta sig till barn i årskurs 4-9 som haft försörjningsstöd under sex månader eller längre den senaste tolvmånadersperioden. Barnombudsmannen anser att bidraget istället bör riktas mot barn i årskurs 1-9. Även om det är vanligare med aktiviteter i årskurs 4-9 kan det finnas ett stort behov av att kunna delta i fritidsaktiviteter även hos de yngre barnen. Barnombudsmannen anser även att behovet av fritidspeng bör ses över för barn som lever i familjer med löneutmätning eller skuldsanering. 4.

Förslag om fritidspeng 4.1
Förslag om fritidspeng- en ersättning för kostnader för fritidsaktiviteter
Barnombudsmannen tillstyrker att ett nytt kapitel införs i socialtjänstlagen med bestämmelser om rätt till ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter.

Barnombudsmannen har inget att erinra om att ersättningen föreslås till högst 3000 kronor per barn och tolvmånadersperiod.

Barnombudsmannen tillstyrker att ersättningen ska gå till aktiviteter som är ledarledda och som pågår med viss regelbundenhet. Barnombudsmannen ställer sig dock frågande till att antalet aktivitetstillfällen bör uppgå till minst åtta tillfällen under en sexmånadersperiod. Det kan förekomma att lämpliga aktiviteter uppgår till mindre tillfällen än åtta.

4.1.2 Målgruppen för ersättningen
Barnombudsmannen delar promemorians uppfattning att målgruppen bör vara barn som haft försörjningsstöd i sex månader eller mer under den senaste tolvmånadersperioden. Barnombudsmannen anser dock att behovet av fritidspeng även bör ses över för barn som lever i familjer med löneutmätning eller skuldsanering.

Statistik visar att 38 038 barn lever i familjer till föräldrar med löneutmätning och 7 562 barn lever i en familj med pågående skuldsanering. Även om skillnaderna är små visar en jämförelse som Kronofogden genomfört att föräldrar med löneutmätning inte sällan har mindre att leva på än föräldrar med försörjningsstöd. Detta trots att försörjningsstödet är tänkt för ett kortvarigt biståndsbehov medan löneutmätning ofta pågår under förhållandevis lång tid.

Barn i årskurs 4-9
Promemorian föreslår att fritidspengen bör riktas till barn i årskurs 4-9. Barnombudsmannen menar att bidraget istället bör innefatta skolbarn i alla åldrar i grundskolan. Även om det, som promemorian påpekar, är vanligast med deltagande i idrottsföreningar bland barn mellan 10-15 år finns behovet även bland de yngre barnen. Barnombudsmannen anser att det är olyckligt att de yngre barnen inte får samma chans som barn i allmänhet i samma ålder att utöva fritidsaktiviteter.

Administration
Barnombudsmannen håller med promemorian om att administrationen måste ordnas på ett sådant sätt att bidraget säkert kommer barnet till nytta. Detta måste ske på ett sätt som upprätthåller individens integritet och sekretess.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Janna Törneman.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman