Kompletterande remissbehandling av utkast till lagrådsremiss; Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (dnr Ju2002/7754/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr3.9:0149/13

Inledning
Barnombudsmannen kommenterar lagrådsremissen i förhållande till barns direkta deltagande i fientligheterna och rekrytering av barn till väpnade styrkor eller grupper. Utgångspunkten i våra kommentarer är FN:s konventi0n om barnets rättigheter (barnkonventionen).

11.4.11 Barns direkta deltagande i fientligheterna och rekrytering av barn till väpnade styrkor eller grupper
Barnombudsmannen är positiv till regeringens förslag att den som använder ett barn som inte fyllt arton år för direkt deltagande i fientligheter, rekryterar ett barn till väpnade grupper eller genom obligatorisk rekrytering tar ut ett barn till nationella väpnade styrkor döms för krigsförbrytelse. 
Barnombudsmannen delar inte regeringens förslag att använda sexton år som åldergräns i förhållande till frivillig rekrytering till nationella väpnade styrkor. Enligt vår mening ska barn under 18 år inte under några omständigheter användas i strid. Barnombudsmannen anser att den som genom frivillig rekrytering tar ut barn som inte fyllt arton år till nationella väpnade styrkor bör dömas för krigsförbrytelse. 

Barnombudsmannen anser att Sverige bör gå längre och ta en aktiv roll i utvecklingen av folkrätten vad gäller 18 års åldersgräns även för frivillig rekrytering. Barnombudsmannen vill här påminna om att under arbetet med att formulera artikel 38 i barnkonventionen fanns en stark vilja att bestämmelserna skulle gå längre än normerna för internationell rätt så att barn därmed skulle skyddas upp till 18 års ålder. På så sätt skulle artikeln stämma överens med resten av konventionen.  Vidare framgår av artikel 5 i det fakultativa protokollet till barnkonventionen angående barns inblandning i väpnad konflikt, som speglar barnkonventionens artikel 41, att ingenting i protokollet skall tolkas så att det undanröjer bestämmelser i nationell eller internationell rätt som ” går längre när det gäller att förverkliga barnets rättigheter”.  

Barnombudsmannen vill även understryka att FN:s barnrättskommitté i rapporten från den allmänna diskussionen ”barn i väpnad konflikt” och i förslag till arbetsgruppen som utarbetade det fakultativa protokollet betonat att de effekter som väpnade konflikter får för barn bör beaktas i ramverket för alla artiklar i konventionen och att väpnade konflikter inte innebär inskränkningar i konventionen. I rapporten framhåller även kommittén att den mot bakgrund av definitionen av begreppet barn och principen om barnets bästa anser att barn under 18 år aldrig skall tillåtas delta i fientligheter vare sig direkt eller indirekt, och att barn under 18 år aldrig bör rekryteras till väpnade styrkor, vare sig genom värnplikt eller frivillig värvning. 

Föredragande i ärendet har varit juristen Maj Fagerlund.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman