Förslag till ändring i förordningen om nationellt identitetskort

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr3.9:0306/13

Förslag till ändring i förordningen om nationellt identitetskort
Barnombudsmannen instämmer i att det bör införas en förändring i 3§ förordningen om nationellt identitetskort innebärande att underårig sökande i samband med ansökan är skyldig att ge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren om det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett nationellt identitetskort.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman