Betänkandet (Ds 2013:6) Utbildning för nyanlända elever, mottagande och skolgång (Dnr U2013/1108/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0204/13

Betänkandet (Ds 2013:6) Utbildning för nyanlända elever, mottagande och skolgång (Dnr U2013/1108/S)

Inledning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till flertalet av utredningens förslag och anser att nyanlända elevers rätt till utbildning stärks genom de föreslagna författningsändringarna. Barnombudsmannen avstyrker däremot förslaget om särskilda regler gällande förlängd skolplikt för nyanlända elever.

Utgångspunkten i våra kommentarer är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I barnkonventionens artikel 28 stadgas varje barns rätt till utbildning. Enligt artikel 29 ska utbildningen syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysiska och psykiska förmåga. FN:s barnrättskommitté har uttalat att artikel 29 understryker den individuella och subjektiva rätten till specifik kvalitet på utbildningen. Detta innebär att den utbildning som barnet har rätt till ska vara anpassad till barnets individuella behov samt ge barnet kunskaper för att kunna möta de utmaningar som barnet kan komma att möta i livet.

Därtill stadgar artikel 2 i barnkonventionen den grundläggande principen om icke-diskriminering, det vill säga att barns rättigheter ska tillförsäkras alla barn utan åtskillnad av något slag.

Barnombudsmannen har under flera år träffat och samtalat med barn och unga som vårdas i den sociala barnavården. En del av denna grupp barn utgörs av ensamkommande barn, vilka således skulle komma att betraktas som nyanlända elever enligt den definition som nu föreslås i utredningen. I dessa samtal har framkommit att skolan är av stor betydelse för barnen. Skolan ger stabilitet i en i många avseenden otrygg tillvaro samt fyller en viktig funktion då den erbjuder ett sammanhang att ingå i och möjliggör kontakt med jämnåriga svenska ungdomar. De iakttagelser som Barnombudsmannen gjort är att dessa barn tar skolan på stort allvar men att de har mycket olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Det är därför av stor vikt att utbildningen för de nyanlända eleverna utformas utefter varje barns individuella behov samt med ett stort mått av flexibilitet.

Det är mot denna bakgrund som Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget om att nyanlända elevers kunskaper ska bedömas skyndsamt, förslaget om den garanterade undervisningstiden samt förslaget om prioriterad timplan.

5.1 Definitioner
Barnombudsmannen välkomnar förslaget om en enhetlig definition på begreppet nyanlända elever. Med hänvisning till principen om icke-diskriminering (artikel 2 i barnkonventionen) ställer sig Barnombudsmannen positiv till att definitionen omfattar såväl de barn som omfattas av skolplikt som de barn som inte omfattas av denna, men som likväl har rätt till utbildning.

5.2 Bedömning av elevernas kunskaper och inplacering
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att det skyndsamt och senast inom två månader från elevens ankomst till skolan görs en bedömning av en nyanländ elevs kunskaper. Barnombudsmannen menar att skälen för förslaget, så som de uttrycks i utredningen, stämmer överens med kraven i artikel 29 barnkonventionen på en individuell och behovsbaserad utbildning. Vidare är skyndsamhetskravet av stor vikt för de nyanlända elevernas möjlighet att få sin rätt till utbildning tillgodosedd så som den stadgas i artikel 28 barnkonventionen.

Barnombudsmannen vill understryka vikten av att det finns ett enhetligt kartläggningsmaterial för hur denna bedömning ska göras. Dels är det viktigt ur ett icke-diskrimineringsperspektiv, hur bedömningen görs ska inte vara avhängigt vilken skola eleven går på, dels för att bestämmelsen i praktiken ska få det innehåll som avses.

5.3 Garanterad undervisningstid
Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget att den garanterade undervisningstiden för en nyanländ elev minst ska motsvara den undervisningstid som elever i samma årskurs har rätt till.
Även detta förslag överensstämmer med principen om icke-diskriminering, artikel 2 i barnkonventionen. Som redogjorts för i inledningen är skolan betydelsefull ur många aspekter för de barn som nyligen kommit till Sverige. Barnombudsmannen ser det som en självklarhet att även dessa barn får tillgång till undervisning i samma utsträckning som övriga elever.

5.4 Prioriterad timplan
Barnombudsmannen delar utredningens bedömning vad gäller möjligheten att fatta beslut om en prioriterad timplan i syfte att eleven snabbare ska tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper i det svenska språket. Därtill instämmer Barnombudsmannen i utredningens förslag om att det ska finnas tidsgränser för hur länge ett beslut om en prioriterad timplan ska gälla.
Att ett nyanlänt barn ges en möjlighet att lära sig det svenska språket är viktigt för barnets möjlighet att integreras i det svenska samhället. För att ge varje barn viktiga kunskaper och förutsättningar att möta livets utmaningar är det dock viktigt att barnet får utbildning även inom andra ämnen. Barnombudsmannen anser att ett initialt fokus på att barnet ska lära sig svenska är befogat, men att det inte får vara utbildningens enda fokus. Därför instämmer Barnombudsmannen i förslaget om att ett beslut om prioriterad timplan endast ska gälla för högst ett år.

5.5 Förberedelseklass
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag gällande förberedelseklass och därtill hörande förslag.

Barnombudsmannen instämmer i de skäl som anförs för förslagen men saknar en beskrivning av vad som skulle kunna utgöra särskilda skäl för att förlänga ett beslut om undervisning i förberedelseklass.

5.7 Skolplikt och rätt till utbildning
5.7.1 Skolplikt för nyanlända elever
Skolpliktens upphörande
Barnombudsmannen avstyrker förslaget om att skolplikten fortsatt ska gälla för nyanlända elever som vid utgången av högsta årskursen inte har uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnena svenska eller svenska som andraspråk.

Trots att de nyanlända eleverna, i det förslag som utredningen lägger, i praktiken inte får en längre skolplikt i jämförelse med övriga elever anser Barnombudsmannen att förslaget strider mot artikel 2 i barnkonventionen om icke-diskriminering. Barnombudsmannen har i tidigare yttranden anfört att skolplikten bör upphöra vid samma ålder för alla barn. Till de nuvarande reglerna om skolpliktens upphörande finns inte kopplat något kunskapskrav, varför det inte heller borde införas något sådant krav enbart för nyanlända elever.

En plikt bör vara lika för alla barn. För att undvika diskriminering enligt artikel 2 barnkonventionen menar Barnombudsmannen att det är tillräckligt att nyanlända elever, även efter utgången av högsta årskursen i grundskolan, har en fortsatt rätt till utbildning, utan att detta kopplas till en plikt. Att utbildningsnivån spelar stor roll för en persons hälsa, livskvalitet och livslängd är väl känt.  Barnombudsmannen understryker därför vikten av att skolans huvudmän tar sitt ansvar vad gäller att tillgodose alla barns rätt till utbildning enligt barnkonventionens artikel 28.

Föredragande i ärendet har varit juristen Maria Emilsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman