Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) (U2012/6322/S)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9 : 0129/13

Barnombudsmannen välkomnar att barn och unga som bor på Hem för vård eller boende (HVB) får sina rättigheter till utbildning tydligare tillgodosedda genom att ansvaret för barnens skolgång flyttas över till det allmänna skolväsendet som omfattas av skollagen. Vi välkomnar utredningens förslag om samverkan mellan socialnämnd och utbildningsnämnd för att säkerställa att barn i samhällsvård får sin utbildning. Barnombudsmannen välkomnar också att hemkommunen får ett uppföljningsansvar för elever som vårdats på HVB eller hos Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Barnombudsmannen välkomnar kravet på godkänd lärarbehörighet inom SiS, kravet på skolbibliotek och rektor. Men vi betonar att de undantag som föreslås för SiS inte är acceptabla. Barnombudsmannen menar att det inte är i linje med barnkonventionen att vissa barns rätt till utbildning åsidosätt med argumentet att det skulle påverka huvudmannens budget. Vi ställer oss också undrande till hur utredningen kan ställa lägre krav på en statlig myndighet och föreslå lagtext som ger ett avsevärt sämre stöd i utbildningen för barn som vårdas av SiS, i synnerhet som vi med glädje noterar att barn som bor på HVB får sina rättigheter betydligt bättre tillgodosedda utan att ställa dessa barns behov av utbildning mot olika kommuners budget eller fristående skolors budget. I dessa fall har utredningen haft dessa barns bästa och rätt till utbildning för ögonen och föreslagit lagförändringar som är i linje med barnkonventionen.

Barnombudsmannen är införstådd i att barn under vissa tider och av olika skäl kan ha behov att flexibla lösningar för att få sin rätt till utbildning på bästa sätt tillgodosedda. Vi ser därför positivt på att alla barn i Sverige kommer att ha en rektor som ledare för skolverksamheten. En rektor har möjlighet att besluta om stöd och särskilda åtgärsprogram. Vi menar att det är positivt att de insatser som görs för ett barn i skolan dokumenteras.

Barnombudsmannen har under flera år träffat barn och unga som vårdas i den sociala samhällsvården. Vi har gjort detta för att ta reda på hur de ser på sin situation men också för att de ska bidra med synpunkter som leder till att berörda aktörer på ett bättre sätt kan hjälpa dessa barn och unga. Barnen har varit placerade på låsta institutioner, HVB och i familjehem.

Ett entydigt resultat från vårt arbete är att barnen betonar skolans betydelse. Låga eller ofullständiga betyg från grundskolan och gymnasiet kan innebära en besvärlig start på livet som vuxen. I Barnombudsmannens rapport ”Bakom fasaden” säger Bo Vinnerljung; ”Att de här barnen misslyckas i skolan beror inte på att de skulle ha sämre kognitiv förmåga än andra barn. Det handlar om försummelse, till och med vanvård, att de inte får den undervisning de har rätt till och att man inte ger barnet möjlighet att utnyttja sin potential.”

Artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) säger att varje barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska enligt artikel 29 syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och psykisk och fysisk förmåga. Detta ställer krav på att utbildningen ska vara tillgänglig och åtkomlig samt att den motiverar det enskilda barnet. Dessutom stadgar artikel 2 i barnkonventionen den grundläggande principen om icke-diskriminering, det vill säga att barns rättigheter ska tillförsäkras alla barn utan åtskillnad av något slag.

Barnkonventionens artiklar om barns rätt till utbildning och krav på att utbildningen ska anpassas till att utveckla barnets fulla möjligheter gäller alla barn i Sverige. Undantag kan inte göras för vissa barn på grund av de får sin skolgång hos en viss aktör. Särskilt inte då barnet och dess vårdnadshavare inte kan välja bort aktören då samhället placerat barnet där genom olika tvångingripanden eller då barnet på grund av sjukdom måste få viss medicinsk eller psykologisk behandling. Barnombudsmannen menar att barnets rätt till utbildning måste gälla lika för alla barn och att kravet inte kan undantas några huvudmän som bedriver utbildning. Enligt delar av betänkandet kommer det att ställas lägre krav på utbildningen för barn som vårdas på sjukhus eller är placerade i samhällets vård och på huvudmännen som ansvarar för utbildningen för dessa barn.  Med utgångspunkt i barnkonventionen föreslår Barnombudsmannen att kravet på godkänd lärarlegitimation ska gälla samtliga lärare hos alla huvudmän som bedriver utbildning för barn i Sverige utan undantag och att alla barn ska omfattas av skollagen i sin helhet.

5.7.3 Utredningens ställningstagande om vissa bestämmelser i skollagen
Barnombudsmannen menar att kravet på en likvärdig utbildning måste gälla alla barn i Sverige och att skollagen i sin helhet måste omfatta alla barn. Det kan jämföras med att alla barn i Sverige har rätt till fri och lika hälso- och sjukvård oavsett om det bor hos sina vårdnadshavare eller på ett särskilt ungdomshem. Om en huvudman på grund av miljön på det särskilda ungdomshemmet inte kan erbjuda ett barn som vårdas där ett visst moment i ett barns utbildning måste ansvaret för att tillgodose att barnet får denna utbildning på ett annat sätt vila på huvudmannen. Det är inte acceptabelt att barn får en ofullständig utbildning på grund av de vårdas på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse.

6.2.1 Överväganden
Barnombudsmannen menar att barn som vårdas på sjukhus ska ha rätt att undervisas av behöriga lärare. Idag är sjukhuslärarna utbildade lärare och över hälften har dessutom en påbyggnadsutbildning, vanligtvis som speciallärare eller specialpedagog. Enligt betänkandet beskrev många lärare dessutom att de ofta fick handleda hemkommunens lärare i hur de kan anpassa skolgången utifrån barnens behov. Barnombudsmannen föreslår att lärarna som undervisar inom sjukhusskolan ska omfattas av samma krav på utbildning som lärare inom övriga utbildningssystemet samt kravet på godkänd lärarlegitimation.

7.9 Fjärrundervisning för elever i små skolmiljöer
Barnombudsmannen ser en fara i att förslaget på reglering av fjärrundervisning kan utnyttjas för att ersätta normal undervisning. Det är positivt att fjärrundervisning endast får genomföras under förutsättning att det inte finns någon legitimerad och behörig lärare, när elevunderlaget är otillräckligt eller när ett ämne eller kurs inte erbjuds på skolan. Barnombudsmannen vill dock betona att fjärrundervisning inte ska vara ett mer ekonomiskt gynnsamt alternativ för huvudmän som har svårt att rekrytera lärare i moderna språk, samiska, modersmål, inklusive minoritetsspråk eller teckenspråk. Barnombudsmannen föreslår att fjärrundervisning endast får genomföras under ett övergångsskede då det är avsaknaden av en legitimerad och behörig lärare som gör att skolan inte kan erbjuda traditionell undervisning. Perioden med fjärrundervisning ska vara kortvarig och avslutas så snart en legitimerad och behörig lärare finns att tillgå.

7.10.6 Distansundervisning vid särskilda ungdomshem
Barnombudsmannen avstyrker förslaget att distansundervisning får anordnas för elever som vistas i särskilda ungdomshem. Med utgångspunkt i artikel 2 i barnkonventionen, som uttrycker principen om icke-diskriminering, ska även dessa elever ha rätt till en undervisning som motsvarar den undervisning andra elever i Sverige har tillgång till. Enligt artikel 29 i barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Det är avgörande för elever med inlärningssvårigheter att de får tillgång till lämplig utbildning. Som utredningen slår fast är distansundervisning en krävande undervisningsmetod som ställer högre krav på eleven vad gäller koncentration och närvaro än vanlig undervisning. Samtidigt framhåller SiS till utredningen att elever på särskilda ungdomshem har stort behov av extra stöd av lärare och behov av specialpedagogiska lösningar. Barnombudsmannen anser att distansundervisning är en olämplig undervisningsform för dessa elever. Det är inte acceptabelt att elever på särskilda ungdomshem inte ska ha rätt till en undervisning anpassad för deras behov på samma sätt som andra elever har rätt till detta. Då det inte finns någon behörig lärare att tillgå inom ungdomshemmet i en viss kurs eller ett visst ämne bör ungdomshemmet kunna lösa detta genom ett samarbete med en närliggande skola alternativt elevens skola i hemkommunen.

Föredragande i ärendet har varit utredare Anna Olsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman