Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (Dnr 15279/2013)

Ställd till Socialstyrelsen
Dnr 3.9:0464/13

Barnombudsmannen instämmer i att det med anledning av lagen (2013:xxx) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd bör införas ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Barnombudsmannen instämmer i de förslag som nu föreslås förutom vad gäller att undanta 3 och 4 §§ i SOSFS 2011:11 för de som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Av Socialstyrelsens förslag framgår att själva innehållet i erbjudandet om hälsoundersökning inte skulle komma att gälla för de grupper som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (3 § SOSFS 2011:11). Som skäl för detta anges att landstingen inte kan förväntas ha tillgång till deras kontaktuppgifter och att de därmed inte kan ge detta erbjudande.

Av prop. 2012/13:109 framgår emellertid att landstingen inte ges någon skyldighet att efterforska vilka personer som befinner sig inom deras områden och som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Då en person inom den aktuella personkretsen uppsöker vården ska dock denne erbjudas en hälsoundersökning.

Mot bakgrund av detta anser Barnombudsmannen att det inte finns anledning att, då en person som vistas i Sverige utan tillstånd uppsöker vård, inte ge denne samma information som enligt 3 § SOSFS 2011:11 ska ges till exempelvis asylsökande.

Enligt Barnombudsmannens mening borde även 4 § SOSFS 2011:11 gälla för de personer som omfattas av den nya lagen. Istället för att detta stadgande helt ska undantas dessa personer anser Barnombudsmannen att det är lämpligare att lägga till ett undantag till bestämmelsen. Det vill säga att landstingen inte har en skyldighet att påminna om erbjudandet om hälsoundersökning i de fall då personen i fråga inte lämnat sina kontaktuppgifter. På så sätt kan de personer som lämnar sina kontaktuppgifter få en påminnelse om erbjudandet, i likhet med övriga personer.

Föredragande i ärendet har varit juristen Maria Emilsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman