Departementspromemoria Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9:0492/13

Inledning
Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen.

Barnombudsmannen tar inte ställning till frågan om förslaget kommer att öka arbetskraftsdeltagandet för nyanlända utrikesfödda kvinnor. Barnombudsmannen kommenterar de delar som har betydelse för barns rättigheter och behov utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vår utgångspunkt är hur förslaget kan tänkas påverka barn över fyra år vars föräldrar påverkas av förslaget.

Barnombudsmannen anser att det finns både positiva och potentiellt negativa konsekvenser av förslaget. Vistelse i förskolemiljö kan vara viktigt för kognitiv och psykosocial utveckling hos barn och äldre barn kan ha ett ökat behov av att skapa sociala relationer med jämnåriga. Förslaget kan dock få negativa konsekvenser om regleringen blir för rigid och barns individuella behov inte kan tas i beaktande.

3.2 Arbetsgruppens förslag
3.2.1. Begränsning av antalet ersättningsdagar efter barnets fyraårsdag
I promemorian föreslås att föräldrapenning ska kunna lämnas för högst 96 dagar efter barnets fyraårsdag. Vid flerbarnsfödslar ska föräldrapenning lämnas med högst 36 dagar per barn utöver det första barnet. Tidsramen för hur länge föräldrapenning kan lämnas ut förlängs från åtta år till barnets tolvårsdag eller vid en senare tidpunkt då barnet har slutat femteklass. Förslaget är en åtgärd som syftar till att förbättra nyanlända utrikesfödda kvinnors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Barnombudsmannens generella utgångspunkt är att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barnets behov och intressen ska enligt barnkonventionen väga tungt i förhållande till andra intressen.

Ett långvarigt uttag av föräldraledighet kan försena förskolestarten. Barnombudsmannen delar arbetsgruppens uppfattning att deltagande i förskoleverksamhet för barn över fyra år är viktigt. Äldre barn kan ha ett ökat behov av att skapa relationer med jämnåriga kamrater. Forskning visar dessutom på positiva effekter av barns deltagande i förskoleverksamhet av hög kvalité, vilket omfattar barns kognitiva utveckling samt utveckling av språkkunskaper. 

Vissa barn har ett större behov av trygghet och att vårdnadshavaren kan vara föräldraledig under en längre tid. Det kan till exempel gälla barn som nyligen anlänt till Sverige eller barn som varit med om svåra upplevelser. Mot bakgrund av detta anser Barnombudsmannen att det är viktigt att det finns möjligheter till att barnets individuella behov tillgodoses och förslaget bör utformas på ett sätt som främjar flexibilitet.

Enligt artikel 27 i barnkonventionen har varje barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Ett minskat antal föräldrapenningsdagar för äldre barn kan påverka vissa barnfamiljers ekonomiska situation och leda till ett ökat behov av försörjningsstöd och bostadsbidrag. Barnombudsmannen anser att konsekvenserna av en minskning av antalet dagar bör problematiseras ytterligare utifrån vilka effekter förslaget kan få vad gäller barns levnadsstandard. 

Barnombudsmannen ställer sig positiv till möjligheten att senarelägga uttaget av föräldrapenning till barnets tolvårsdag eller till och med barnet har slutat femteklass. Detta ger exempelvis vårdnadshavare möjlighet att delta i skolan och vara ledig med barnet i samband med lov och studiedagar. En ökad flexibilitet i ledighet för vårdnadshavare kan därmed stärka kontakten mellan vårdnadshavare och barn. 

3.2.6 240-dagarsvillkoret
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att det nuvarande 240-dagarsvillkoret för att få föräldrapenning på sjukpenningnivå inte ska tillämpas på föräldrapenning för tid efter fyraårsgränsen. Barnfamiljer som anländer till Sverige utanför EU/EES efter eller nära inpå fyraårsgränsen får ingen möjlighet att uppfylla 240-dagarsvillkoret. Att dessa vårdnadshavare får möjlighet till en högre ersättningsnivå anses vara positivt för barnfamiljernas ekonomiska situation. 

4 Förslag till utökad tid för uttag av tillfällig föräldrapenning när ett barn under 18 år har avlidit
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om en ökad flexibilitet i tidsperioden från 30:e till 90:e dagen i uttaget av tillfällig föräldrapenning i samband med när ett barn har avlidit.

5 Förslag till ändringar i föräldraledighetslagen
5.1 Föräldraledighet
Barnombudsmannen ställer sig även positiv till att föräldraledighetslagen justeras så att det tydligare framgår att adoptivföräldrar har rätt till hel ledighet från sin anställning för vård av barn medan föräldrapenning betalas ut.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Jenny Hedström.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman