Departementspromemoria Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg (S2013/4268/FST)

Ställd till Socialdepartmentet
Dnr 3.9:0554/13

Inledning
Barnombudsmannen väljer att huvudsakligen lämna synpunkter på promemorians förslag om en delning av barnbidraget.

Barnombudsmannen instämmer i förslaget att lagstiftningen kring barnbidraget bör vara könsneutral för att främja vårdnadshavares delaktighet och ansvar. Den invändning som Barnombudsmannen haft tidigare är att det måste finnas möjlighet att förhindra att barnbidraget tilldelas en vårdnadshavare som inte tar ansvar för barnet.

I promemorian föreslås att skyddsregeln i socialförsäkringsbalken vidgas vilket ger barnet ett stärkt skydd om barnbidraget inte används med barnets bästa i fokus. Barnombudsmannen välkomnar att promemorian på denna punkt har tagit intryck av de synpunkter som bland annat Barnombudsmannen framfört och tillstyrker med denna förändring förslaget om en delning av barnbidraget. 

7 Utökade möjligheter till delning av barnbidrag
Promemorian föreslår att barnbidraget ska delas med hälften till vardera vårdnadshavaren vid gemensam vårdnad om det inte har skett en gemensam anmälan om vem som ska vara bidragsmottagare. Förslaget omfattar även barn som bor växelvis. Enligt de nuvarande bestämmelserna har modern eller den kvinnliga vårdnadshavaren vetorätt i förhållande till en eventuell delning av barnbidraget.

Enligt artikel 18 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska konventionsstaterna göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. En delning av barnbidraget signalerar att föräldrar ska ta gemensamt ansvar för barnet vilket är eftersträvansvärt. Barnombudsmannen håller med promemorians arbetsgrupp om att det är ett förlegat synsätt att modern ensam ansvarar för barnet.

Även om principen om ett delat ansvar och ett delat barnbidrag är en given utgångspunkt så måste beslutsfattarna i praktiken också kunna ta hänsyn till det som är barnets bästa i den enskilda situationen. Andelen barn som bor med en förälder men där föräldrarna har gemensam vårdnad har ökat under 2000-talet. År 2011 uppgick denna andel till 72 procent.   Även om det är riktigt att ha som huvudprincip att barnbidraget bör delas är det viktigt att detta beslut går att ändra i enskilda fall om barnbidraget inte används till barnet. Barn vars föräldrar har gemensam vårdnad och som bor hela eller största delen av tiden hos den ena föräldern och har föräldrar som inte samarbetar riskerar annars att få ett halverat barnbidrag.

9 När barnbidrag lämnas till endast en av föräldrarna
9.1.1 När barnet endast bor med en förälder eller en bidragsmottagare är förhindrad att delta i vårdnaden
Barnombudsmannen tillstyrker den nuvarande bestämmelsen om att när barnet bor varaktigt hos ena vårdnadshavaren så har denne rätt till barnbidraget efter anmälan om detta. Om den ena vårdnadshavaren är förhindrad att delta i vårdnaden på grund av sjukdom, frånvaro eller annan orsak övergår barnbidraget till den andre vårdnadshavaren.

10 Utbetalning till annan efter begäran av socialnämnd
Enligt promemorian är möjligheten att förhindra att barnbidraget fördelas till en vårdnadshavare som inte tar ekonomiskt ansvar för barnet alltför begränsad. Barnombudsmannen håller med och har i tidigare remissvar anmärkt att skyddsregeln i socialförsäkringsbalken inte är tillräcklig för att barnbidraget används med barnets bästa i fokus. 

Enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken (SFB) får barnbidraget om det finns synnerliga skäl på begäran av socialnämnden betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person eller till nämnden för att tillgodose barnets bästa. Med synnerliga skäl avses exempelvis att det fastställts att bidragsmottagaren använder bidraget för att finansiera missbruk av alkohol eller narkotika, äventyrligt spel eller dylikt eller vanvårdat barnet. Promemorian föreslår en ändring i SFB från synnerliga skäl till särskilda skäl. Barnombudsmannen är positiv till förslaget som vidgar möjligheten till ett byte av bidragsmottagare när vårdnadshavaren brister i tillgodoseendet av barnets behov. Vi delar även arbetsgruppens uppfattning om att en bedömning bör ta hänsyn till sociala aspekter kring barnets behov, inte endast ekonomiska förhållanden.  

Föredragande i ärendet har varit utredaren Jenny Hedström.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman