En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området (Ds 2013:40) (S2013/4687/FST)

Stäld till Socialdepartementet
Dnr 3.9 :0581/13

Inledning
Det främsta skälet till förändringen, på det funktionshinderspolitiska området, anges vara att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle. Vidare anges att ett tillgängligt samhälle ställer krav på att miljöer och verksamheter är utformade så att de kan utnyttjas av alla, oberoende av funktionsnedsättning och gälla alla åldrar. Barnombudsmannen välkomnar de högt ställda målen och att begreppet, personer med funktionsnedsättning, syftar på personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

4.2 En myndighet för delaktighet
Barnombudsmannen ställer sig i allt väsentligt positiv till bildandet av den nya Myndigheten för delaktighet och de uppgifter som läggs på myndigheten. Namnet på den nya myndigheten ger positiva associationer men reser också frågor – delaktighet för vem/vilka och hur?  I dag har personer med funktionsnedsättning en lägre grad av delaktighet på alla områden än andra grupper i samhället.  För att namnet Myndigheten för delaktighet ska bli relevant krävs rimligen att berörda gruppers delaktighet i frågor som berör dem ingår som en självklar del i myndighetens uppdrag. Vi saknar klarläggande skrivningar i den frågan i remissunderlaget. För vår del anser vi att en hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen – på ett mer övertygande sätt klargjort barns och ungas rätt till delaktighet.

4.3 Ansvarsområden och uppgifter för myndigheten
Från Barnombudsmannens perspektiv är det viktigt att poängtera att den nya myndigheten, enligt barnkonventionen, har ett särskilt ansvar när det gäller barn och unga med funktionsnedsättning. Detta gäller inte minst barns och ungas rätt till och behov av information anpassad till deras ålder liksom form och grad av funktionsnedsättning. Samma synsätt ska prägla barns och ungas rätt till delaktighet i frågor som berör dem. 

Föredragande i ärendet har varit utredaren Marina Gunnmo Grönros.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman