Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet (SOU 2013:39) (Ju2013/4173/Å)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr: 3.9:0614/13

Inledning
Barnombudsmannens kommentarer tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi (tilläggsprotokollet).

Barnombudsmannen har valt att kommentera endast avsnitt 5.3.10 Brott som hänför sig till barnpornografi (artikel 9).

Barnombudsmannen delar i stort utredningens bedömning i förhållande till brott som hänför sig till barnpornografi.  Barnombudsmannen delar dock inte utredningens bedömning att det ska kunna vara straffritt att sprida pornografiska bilder av ett fullt pubertetsutvecklat barn där den som sprider bilderna känner till att barnet är under 18 år, men där det samtidigt inte av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under 18 år.

Med utgångspunkt i FN:s barnrättskommittés kommentarer vill Barnombudsmannen även göra några viktiga generella tillägg i förhållande till barnpornografibrottets placering och de straff som utdöms för barnpornografibrott.

Ålder
Av utredningen framgår att det skulle kunna ”… uppstå en situation i vilken någon exempelvis (i ett datorsystem) innehar eller (med hjälp av ett datorsystem) sprider pornografiska bilder av ett fullt pubertetsutvecklat barn med vetskap om att den som avbildas är under 18 år, men där det samtidigt inte av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under 18 år.  En sådan gärning är straffri i svensk rätt…”  Utredningen föreslår trots detta konstaterande ingen förändring av lagstiftningen. Barnombudsmannen delar inte den bedömningen. Med tanke på det lidande och den kränkning ett utsatt barn drabbas av är det orimligt att en sådan gärning är straffri. 

Det är också viktigt att tillägga att svensk rätt i detta avseende, enligt vår bedömning, inte heller uppfyller artikel 9 i Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet som definierar termen minderårig som alla personer under 18 år. Barnombudsmannen anser även att Barnrättskommitténs rekommendationer förhållande till pubertetsutveckling och ålder bör vägas in i detta sammanhang.  Kommittén är bland annat bekymrad över att åtal inte kommer att väckas vid bland annat spridning, förvärv, överlåtelse av barnpornografi om barnets pubertetsutveckling är fullbordad när det inte framgår av bilden och omständigheterna kring den att barnet är under 18 år.   Vidare uttrycker kommittén oro över att domstolarna inte konsekvent tar hänsyn till förövarens uppsåt gällande ålder i mål som rör barn som utsatts för sexualbrott. 

Övrigt
Barnpornografibrottets placering
Barnombudsmannen anser att barnpornografi bör betraktas som ett sexualbrott mot det avbildade barnet. Barnpornografibrott bör därför höra hemma under 6 kap. i brottsbalken (BrB) och inte som nu bland brotten mot allmän ordning i 16 kap. BrB.

Barnpornografi kränker i första hand det avbildade barnet, vilket bör vara centralt för brottets placering. Givetvis kränker barnpornografi även barn som grupp, men detta är inte ett tillräckligt argument för en placering i 16 kap. BrB.   Denna uppfattning styrks av Barnrättskommitténs rekommendationer till tilläggsprotokollet. I sina kommentarer uttalar kommittén att man är bekymrad över att barnpornografi betraktas som ett brott mot ”allmän ordning” och inte som ett sexualbrott enligt 6 kap. BrB.

Påföljder
Barnrättskommittén uttrycker i sina kommentarer till tilläggsprotokollet oro över att påföljderna för barnpornografi brott inte står i proportion till brottets svårighetsgrad och ofta bara ger böter och kortvariga fängelsestraff.  Barnombudsmannen vill understryka detta. Barnombudsmannen anser att det är oproportionellt i förhållande till det lidande det utsatta barnet upplever att så låga påföljder utdöms.

Föredragande i ärendet har varit juristen Maj Fagerlund.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman