Betänkandet (Ds 2013:50) Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (dnr U2013/4296/S)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9: 0627/13

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar överlag förslaget om stöd, men avstyrker förslagen som rör särskilt stöd och delvis förslagen om åtgärdsprogram. Vi stödjer förslagets inriktning att fler elevers behov bör kunna tillgodoses inom den ordinarie undervisningen, men anser att arbetsgruppens förslag försämrar möjligheterna för de elever som även fortsättningsvis kommer vara i behov av särskilt stöd.

Arbetsgruppen har haft ett vuxen/lärar-perspektiv i utredningen, där varken konsekvenserna för eleverna eller elevernas egna röster fått utrymme. I de elva skolbesök man gjort där 75 vuxna ur personalen har träffats har man helt underlåtit att samla in synpunkter från berörda elever.

3.1 Stöd
Barnombudsmannen ställer sig överlag positiv till förslaget att eleven skyndsamt ska ges stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen när det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller om en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. För att ett fullgott stöd ska kunna ges inom den ordinarie undervisningen krävs det dock att det finns såväl tillräckliga lärarresurser som rimlig storlek på elevgrupperna i skolan.
För att stödet ska få önskad effekt är det också angeläget att elevens synpunkter beaktas vid utformandet och genomförandet av stödet i enlighet med artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I sin senaste rapport rekommenderar FN:s barnrättskommitté Sverige”... att fortsätta att inom familjen, skolor, institutioner, domstolar och förvaltningar främja och underlätta, även genom lagstiftning, respekten för barns åsikter och barns deltagande i frågor som påverkar dem, i enlighet med artikel 12 i konventionen.”

3.2 Särskilt stöd
Barnombudsmannen avstyrker arbetsgruppens förslag som rör särskilt stöd. Arbetsgruppens förslag innebär att rektor kan ta ett beslut om särskilt stöd utan att utreda elevens behov innan beslutet tas. Om det framkommer att en elev kan behöva särskilt stöd så är det centralt att en grundlig utredning görs innan rektor tar ett beslut.

Enligt artikel 29 i barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Rektorns förmåga att bedöma behovet av särskilt stöd blir med förslaget helt avgörande för elevens möjligheter att få sina rättigheter i artikel 29 tillgodosedda.

Dessutom kräver artikel 23 i barnkonventionen att speciell hänsyn tas till de särskilda behov som funktionsnedsatta barn har. Konventionsstaterna skall uppmuntra och säkerställa att funktionsnedsatta barn har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning.

Arbetsgruppens förslag riskerar att drabba funktionsnedsatta barn som har behov av särskilt pedagogiskt stöd när utredningar av särskilt stöd inte regleras närmare.    

Barnombudsmannen är också kritisk mot arbetsgruppens förslag att inskränka elevens och vårdnadshavarens rätt att delta i utformandet av det särskilda stödet. Enligt nuvarande regler ska åtgärdsprogram utarbetas för alla elever som ges särskilt stöd, och när ett åtgärdsprogram utarbetas krävs det att eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet. När åtgärdsprogrammen inte längre är obligatoriska inskränks därför rätten för elever och vårdnadshavare att delta i utformandet av det särskilda stödet. Barnombudsmannen anser att eleven själv ska ges en reell möjlighet att delta i alla delar av det särskilda stödet, och att såväl elevens synpunkter och elevens bästa ska beaktas vid varje beslut som tas gällande särskilt stöd.

3.4 Åtgärdsprogram
Barnombudsmannen avstyrker delvis arbetsgruppens förslag om åtgärdsprogram. Att enbart upprätta åtgärdsprogram för de elever vars vårdnadshavare begär det (när eleven är under 16 år) riskerar att gynna elever vars vårdnadshavare är informerade om reglerna kring åtgärdsprogram och kan därmed försämra likvärdigheten i skolan.

Barnombudsmannen är mycket tveksam till att bara elever äldre än 16 år kan begära att ett åtgärdsprogram upprättas. Barns rätt till deltagande i frågor som rör dem bör också tillförsäkras barn under 16 år för att tillgodose barnets rättigheter i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen, och bör inte vara avhängigt rektors eller vårdnadshavares vilja.

Barnombudsmannen avstyrker också förslaget att nyanlända elevers stödbehov inte ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram om det bedöms kunna tillgodoses genom prioriterad timplan eller genom undervisning i förberedelseklass, samt att en elevs stödbehov inte ska dokumenteras om det bedöms kunna tillgodoses genom att särskilt stöd ges enskilt, i en särskild undervisningsgrupp, i form av anpassad studiegång eller i form av ett reducerat program.

Ett åtgärdsprogram är inte enbart en skriftlig dokumentation om det särskilda stödet, utan några av dess viktigaste funktioner är som uppföljnings- och utvärderingsinstrument samt som arena för pedagogiska diskussioner (enligt Skolverkets kartläggning om åtgärdsprogram som arbetsgruppens skrivelse refererar till). Att förvägra dessa barn rätten att få ett åtgärdsprogram upprättat riskerar att försämra uppföljningen och utvärderingen av det särskilda stödet, samt försämra möjligheterna för dessa elever att delta och påverka utformningen av det särskilda stödet. Dessa elevers rätt att få ett åtgärdsprogram upprättat bör inte skilja sig från övriga elevers rätt till särskilt stöd för att ligga i linje med artikel 2 i barnkonventionen om icke-diskriminering.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Viktor Elm.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman