Betänkandet (SOU 2013:27) Vissa frågor om gode män och förvaltare (Dnr Ju 2013/3465/L2)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0515/13

Inledning
Barnombudsmannens synpunkter på denna departementspromemoria tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Enligt artikel 1 i barnkonventionen är man barn till dess att man fyller 18 år. Barnombudsmannen koncentrerar sig därför på de förslag i departementspromemorian som berör personer under 18 år.

Barnombudsmannen beklagar att utredningen i så liten utsträckning tagit hänsyn till barnets särskilda behov och rättigheter och saknar en diskussion om vad förslagen innebär för ett barn. Barnombudsmannen beklagar även att barnkonventionen inte nämns som utgångspunkt i utredningens arbete. 

4 Entledigande av gode män och förvaltare
4.9 Entledigande av gode män och upphörande av godmanskap
4.9.3 Godmanskap enligt 11 kap. 1, 2 eller 3 § FB
Barnombudsmannen avstyrker utredningens förslag att den god man som förordnats med stöd av 11 kap. 1, 2 och 3 § FB ska kunna entledigas utan att någon ersättare utsetts.
I utredningen sägs att det inte finns tillräckliga skäl för att undanta de gode män som förordnats med stöd av 11 kap. 1, 2 och 3 § FB från rätten att frånträda sitt uppdrag i de situationer som förslaget omfattar. Barnombudsmannen saknar ett barnperspektiv i denna del av utredningen.

Med hänsyn till att underåriga saknar, eller i vart fall har en mycket begränsad, rättshandlingsförmåga anser Barnombudsmannen att då ett behov av ett godmanskap ansetts finnas för en underårig kan det inte anses vara barnets bästa att denne står utan en god man. Barnombudsmannen anser mot denna bakgrund att det finns anledning att inte införa en möjlighet för gode män för underåriga att frånträda sitt uppdrag innan en ersättare utsetts.

4.9.4 Godmanskap för ensamkommande barn
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om att en god man för ett ensamkommande barn inte ska få entledigas utan att en ersättare har utsetts.

Ensamkommande asylsökande barn befinner sig i en utsatt situation då de saknar vårdnadshavare och därtill inte innehar någon, eller i vart fall en mycket begränsad, rättshandlingsförmåga. Det är därför mycket viktigt att dessa barns behov av hjälp och stöd tillgodoses och här spelar den gode mannen en avgörande roll. Det vore inte i linje med barnets bästa att ett ensamkommande asylsökande barn ställs utan företrädare. Barnombudsmannen instämmer därför i de skäl som anges i utredningen och anser att det inte bör införas en möjlighet för en god man att entledigas utan att en ny sådan utsetts.

8 Sekretess för uppgifter om ensamkommande barn
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att sekretess ska gälla hos överförmyndare och i domstol i ärenden enligt lagen om god man för ensamkommande barn. 

Barnombudsmannen instämmer i de skäl som utredningen anför gällande det ensamkommande asylsökande barnets behov av att erhålla skydd för den personliga integriteten. Därtill delar Barnombudsmannen utredningens inställning beträffande förslaget om att sekretess hos domstolen ska gälla utan särskilt yrkande från part i målet.

Med hänvisning till barnkonventionens artikel 2 om icke-diskriminering har ensamkommande asylsökande barn rätt till samma skydd för sina personliga och ekonomiska förhållanden som de barn för vilka god man förordnas enligt föräldrabalkens regler.

9 Statistik över överförmyndarnas verksamhet
9.4 I vilka syften behövs det statistik över överförmyndarnas verksamhet
Barnombudsmannen välkomnar utredningens förslag som rör framtagandet av statistik över överförmyndarnas verksamhet.

FN:s barnrättskommitté har rekommenderat att Sverige förstärker sina insatser att samordna de aktörer som samlar in statistiska uppgifter om barn och förbättrar den systematiska insamlingen av uppdelade data som rör alla barns situation. Barnombudsmannen anser att god kunskap om barns levnadsvillkor på olika nivåer är en förutsättning för att kunna vidta lämpliga åtgärder och fatta rätt beslut som rör barn. Barnombudsmannen önskar därför påpeka vikten av att inhämta även barns röster då statistik kring huruvida den som har god man får sina intressen, behov och rättigheter tillgodosedda.

Föredragande i ärendet har varit juristen Maria Emilsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman