Betänkandet (SOU 2013:35) En ny lag om personnamn (dnr Ju2013/4023/L2)

Ställd till: Justitiedepartementet
Dnr 3.9:0600/13

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar förslaget till ny namnlag. Det är positivt att arbetsgruppen har behandlat lagförslagets konsekvenser för barn i utredningen.

7.3 Familjerättsliga förvärv av efternamn
Barnombudsmannen instämmer i utredningens förslag att efternamn bildade på någon av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna son eller dotter (samt andra patro- och metronymikonbildningar) ska kunna ges till barn och adoptivbarn.

Enligt artikel 7 och artikel 8 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska barnet ha rätt från födelsen till ett namn och konventionsstaterna ska respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden. I Unicefs handbok om barnkonventionen kommenteras att lagar om namn kan ”strida mot rätten till icke-diskriminering enligt artikel 2 eller mot minoriteters rätt att utöva sin egen kultur enligt artikel 30 (t.ex. då minoritetsgrupper har andra namngivningstraditioner som innebär att föräldrarnas efternamn inte ingår i barnets namn).”

Att tillåta tillägg av ändelserna son och dotter är ett viktigt steg för barnets rätt till sin kulturella identitet. Barnombudsmannen ser positivt på att namnlagen även i andra fall föreslås vara tillåtande avseende olika kulturers namntraditioner, där exempelvis byte av genusform på efternamn förenklas.

9.2 Förlust av efternamn
Barnombudsmannen ser positivt på utredningens förslag att barn inte automatiskt ska förlora sitt efternamn när det fastställs att den man vars namn barnet har, inte är far till barnet samt att preskriptionstiden för att väcka talan begränsas.

Barnet har enligt artikel 8 rätt till sin identitet vilket även innefattar barnets rätt till sitt namn. Ett barns efternamn kan vara en viktig del för såväl barnets egen identitet, som för barnets gemenskap med sin familj. Att ett barn kan tvingas byta efternamn mot sin vilja står i klar kontrast med principen om barnets bästa (artikel 3) och att barnets åsikter ska beaktas (artikel 12). 

Föredragande i ärendet har varit utredaren Viktor Elm.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman