Betänkandet Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29) (Dnr A2013/1783/IU)

Ställd till: Arbetsmarknadsdepartementet
Dnr 3.9:0596/13

Inledning
Barnombudsmannens synpunkter på detta betänkande tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Enligt artikel 1 i barnkonventionen är man barn till dess att man fyller 18 år. Barnombudsmannen koncentrerar sig därför på de förslag i departementspromemorian som berör personer under 18 år.

I artikel 2 i barnkonventionen finns den grundläggande principen om icke-diskriminering, det vill säga att barns rättigheter ska tillförsäkras alla barn utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, börd eller ställning i övrigt.

Enligt artikel 3 i konventionen ska, vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Av artikel 7 i barnkonventionen framgår att ett barn ska registreras omedelbart efter födelsen och ha rätt från födelsen till ett namn samt rätt att förvärva ett medborgarskap. Därtill ska konventionsstaterna säkerställa genomförandet av dessa rättigheter i enlighet med sin nationella lagstiftning och sina åtaganden enligt tillämpliga internationella instrument på detta område, särskilt i de fall då barnet annars skulle vara statslöst. Den hänvisning som finns i denna artikel innefattar främst FN:s konvention om begränsning av statslöshet från år 1961. Denna konvention stadgar att barn ska förvärva medborgarskap i den stat där de föds, om de inte ges medborgarskap av någon annan stat. Sverige har ratificerat denna konvention.

Frågan om medborgarskap regleras också i artikel 8 barnkonventionen. Av denna artikel kan utläsas att konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande bland annat medborgarskap.

7 Medborgarskapet som ett incitament för att främja integrationen
7.7 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om att införa en s.k. språkbonus. Med hänvisning till stadgandet i 13 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL) kan detta förslag leda till att även barn får svenskt medborgarskap genom naturalisation efter en kortare tid än med dagens reglering. Barn behöver i regel kortare tid än vuxna för att anpassa sig till nya situationer. Det är därför en önskvärd effekt att barn ges möjlighet att förvärva svenskt medborgarskap genom naturalisation snabbare. Att ett barns förälder ges incitament till att lära sig svenska torde även gagna barnets integration. Barnombudsmannen anser det emellertid angeläget att påpeka vikten av att vuxna ges möjlighet till likvärdig och god utbildning.

8.2 Barn med en förälder som är svensk medborgare
8.2.1 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om ett barn ska förvärva svenskt medborgarskap om en av dess föräldrar är svensk medborgare, oavsett i vilket land barnet föds. I likhet med utredningen finner Barnombudsmannen att förslaget minskar risken för att barn blir statslösa. Förslaget överensstämmer därför väl med artikel 7 i barnkonventionen. Vidare instämmer Barnombudsmannen i att det inte finns anledning att göra skillnad på en moders och en faders möjlighet att föra över sitt svenska medborgarskap till sitt barn.

Barnombudsmannen instämmer även i de övriga lagändringar som följer naturligt av detta förslag, det vill säga att 4 § MedbL upphävs.

8.3 Barn som föds i Sverige
8.3.1 Överväganden och förslag avseende automatiskt förvärv av medborgarskap för vissa barn som föds i Sverige
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om automatiskt förvärv av medborgarskap för barn med en förälder som inte är svensk medborgare men som har permanent uppehållstillstånd alternativt uppehållsrätt i Sverige och som varit folkbokförd här i landet sedan fem år. Detta förslag ligger i linje med barnkonventionens artikel 7. Barnombudsmannen instämmer i de skäl för förslaget som utredningen redovisar och välkomnar att barnperspektivet framhålls i dessa.

8.3.2 Överväganden och förslag avseende automatiskt förvärv av medborgarskap för vissa statslösa barn som föds i Sverige
Även gällande detta förslag välkomnar Barnombudsmannen att utredningen anlagt ett barnperspektiv. Barnombudsmannen instämmer i att barnets rätt till medborgarskap, i de fall då det annars skulle bli statslöst, måste gå före en förälders bestämmanderätt över barnet. Barnombudsmannen välkomnar därför att ett barn, som annars skulle bli statslöst, får möjlighet att bli svensk medborgare automatiskt vid födseln.

Däremot anser Barnombudsmannen att kravet på att åtminstone en av barnets föräldrar ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år innebär att barnets rätt att erhålla ett medborgarskap enligt artikel 7 barnkonventionen inte tillgodoses fullt ut. Även med beaktande av möjligheten för ett statslöst barn som föds i Sverige att erhålla svenskt medborgarskap genom anmälan enligt 6 § MedbL anser Barnombudsmannen att tidsgränsen om tre år inte motiveras tillräckligt av utredningen. Detta särskilt då det, enligt vad som sägs i utredningen, är få föräldrar som utnyttjar möjligheten att låta sitt barn bli svensk medborgare enligt 6 § MedbL. Barnombudsmannen inser att det finns svårigheter med att låta territorialprincipen få fullt genomslag i fall som dessa men anser att det i största möjligaste mån måste undvikas att ett barn blir statslöst. Barnombudsmannen önskar därför att den tidsgräns som uppställs som krav ska vara kortare alternativt att frågan utreds närmare.

8.3.3 Överväganden och förslag avseende medborgarskap för barn enligt 6 § MedbL
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att en anmälan om medborgarskap enligt 6 § MedbL ska kunna göras till dess att barnet fyller 18 år.

8.4 Barn med hemvist i Sverige
8.4.1 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen ställer sig positiv till förslaget om att förkorta hemvistkravet i 7 § MedbL. Gällande statslösa barn hänvisar Barnombudsmannen dock till det resonemang som framförts under rubrik 8.3.2 och upprepar återigen att för att full överensstämmelse med barnkonventionens artikel 7 ska uppnås bör svensk lagstiftning i största möjligaste mån ge statslösa barn möjlighet att erhålla svenskt medborgarskap.

Föredragande i ärendet har varit juristen Maria Emilsson.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman