Promemorian Brottsoffermyndighetens skadeståndsrättsliga bedömningar (Ju2012/3508/L2)

Ställd till: Justitiedepartementet
Dnr 3.9: 0669/13

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman