Vägledning för barnhälsovården (dnr 3.1-35379/2013)

Ställd till Socialstyrelsen
Dnr 3.9: 0575/13

Barnombudsmannen välkomnar vägledningen som en viktig del för att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har valt att enbart ge kommentarer av övergripande karaktär och om vi saknar någon information som rör särskilda grupper av barn och unga som vi anser att barnhälsovården bör ha vägledning om. Vi kommenterar inte de delar som beskriver de mer medicinska aspekterna. 

Barnombudsmannen ser positivt på att vägledningen informerar om barnkonventionen och att den är ett viktigt perspektiv inom barnhälsovården. Vägledningen skulle kunna kompletteras med skrivningar som tydliggör vikten av att beslutsfattare och personal ges kunskap om barnkonventionen och hur den kan omsättas i praktiken.

Barnombudsmannen delar Socialstyrelsen uppmaning att huvudmännen ger verksamheterna förutsättningar för att utveckla och bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det gäller inte minst det förebyggande arbetet och de insatser som rör barn som befinner sig i en utsatt situation.

Barnombudsmannen önskar att vägledningen kompletteras med information om hur barnhälsovården ska agera när barn och föräldrar har skyddade personuppgifter. Vägledningen skulle kunna ta upp gällande regelverk och hur barnhälsovården ska agera för att leva upp till regelverket. Det gäller till exempel dokumentation, journalhantering samt sekretess men också om samtalsstöd och rådgivning. Mer information med barns och ungas erfarenheter och råd finns Barnombudsmannens skrift ”Oskyddad-Barn och ungdomar om att leva med skyddade personuppgifter”.

Föredragandet i ärendet har varit utredare Kenneth Ljung.

Fredrik Malmberg  
Barnombudsman