Vägledning för elevhälsan (dnr 3.1-35372/2013)

Ställd till Socialstyrelsen
Dnr 3.9: 0575/13

Inledning
Barnombudsmannen har tidigare framfört att det behövs nationella riktlinjer för elevhälsan i form av föreskrifter och allmänna råd. Vi välkomnar därför denna vägledning som en viktig del för att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har valt att enbart ge kommentarer av generell karaktär och om vi saknar någon information som rör särskilda grupper av barn och unga som vi anser att elevhälsan bör ha vägledning om. Vi kommenterar inte de delar som beskriver de mer medicinska aspekterna.

Av inledningen framgår att elevrådsorganisationerna fick möjlighet att ge synpunkter på den inventering av utvecklings- och förbättringsområden som Socialstyrelsen genomförde 2010 med företrädare av berörda yrkesgrupper inom elevhälsans. Däremot framgår det inte om barn unga deltagit som experter i framtagandet av vägledningen. Barnombudsmannen menar att det är av stor vikt att barn och unga ges möjlighet att bidra med sina kunskaper och att de involveras samband med framtagande av framtida vägledningar.

Barnombudsmannen ser positivt på att vägledningen informerar om barnkonventionen och att den ska fungera som ett viktigt perspektiv inom elevhälsan. Vi menar dock att vägledningen bör kompletteras med skrivningar som tydliggör vikten av att beslutsfattare och personal ges kunskap om barnkonventionen och hur den kan omsättas i praktiken.

Kapitlet som handlar om centrala begrepp och utgångspunkter för elevhälsans arbete kan med fördel komma tidigare i vägledningen då det handlar om generell information.

Tillgång till elevhälsa
I kapitlet ”Vad innebär tillgång till elevhälsa” skulle Barnombudsmannen önska att vägledningen var än tydligare kring huvudmännens ansvar om vad som kan anses vara ”tillgång till” i förhållande till elevunderlag, det vill säga i vilken utsträckning respektive kompetens ska finnas på varje skolenhet.  

I detta kapitel skulle vägledningen kunna kompletteras med en skrivning som tydliggör huvudmännens ansvar för att det finns relevant information om elevhälsans roll och funktion. Här bör man särskilt ta upp vikten av det finns lättillgänglig och anpassad information som riktar sig till alla elever.
  
Barn med skyddade personuppgifter
”Skolan är den plats där barnen och ungdomarna vistas större delen av dagen. Därför är det extra viktigt att personalen har kunskap och tydliga rutiner för hur uppgifter om barn med skyddade personuppgifter ska hanteras”.

Vägledningen önskar att vägledningen kompletteras med information om hur elevhälsan ska agera när barn och föräldrar har skyddade personuppgifter. Vägledningen skulle kunna ta upp gällande regelverk och hur elevhälsan kan agera för att leva upp till regelverket. Det gäller till exempel dokumentation, journalhantering, sekretess samt hur elevhälsans personal kan bemöta dessa barn.
Speciella insatser för inflyttade barn
I kapitlet ”Speciella insatser för inflyttade barn” framgår att elevhälsan bör ha rutiner för hur dessa elever ska hanteras.

Barnombudsmannens uppfattning är att avsnittet som tar upp elever placerade i familjehem borde kompletteras med en skrivning där det tydligt framkommer att varje barn som omhändertas och placeras av samhället ska ha rätt till skolpsykologisk och pedagogisk utredning i samband med placeringen.

I avsnittet som rör nyanlända elever bör det finnas information kring elevhälsans sätt att hantera barn och unga som kategoriseras som papperlösa.  Vägledningen skulle kunna kompletteras med information om befintlig lagstiftning om dessa barns rätt till hälso- och sjukvård samt skolgång och hur elevhälsan ska agera för att leva upp till det som framgår av lagarna. 

Föredragandet i ärendet har varit utredare Kenneth Ljung.

Fredrik Malmberg  
Barnombudsman