Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare (U2013/7686/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9: 1098/13

Inledning
Promemorian föreslår att det inte längre ska vara ett krav att en lärare eller förskolelärare har genomfört en introduktionsperiod och i övrigt bedömts lämplig att bedriva undervisning för att legitimation ska kunna meddelas. I stället föreslås att huvudmannen ska vara skyldig att se till att läraren eller förskolläraren genomför en introduktionsperiod men att detta inte ska vara ett villkor för legitimation. Barnombudsmannen avstyrker förslaget med motiveringen att barnets rättigheter ställer höga krav på kvalitet och likvärdighet i utbildningen. Kravet på en introduktionsperiod bedöms bidra till en kvalitetssäkring av lärarens eller förskolelärarens lämplighet för yrket. 

Artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) säger att varje barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska enligt artikel 29 syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och psykisk och fysisk förmåga. 

3. Legitimation och introduktionsperiod för lärare och förskollärare
Barnombudsmannen avstyrker promemorians förslag att det inte längre ska vara ett krav att en lärare eller förskolelärare har genomfört en introduktionsperiod och i övrigt bedöms lämplig att bedriva undervisning för att legitimation ska kunna meddelas. Barnombudsmannen anser i motsats till promemorian att introduktionsperioden bör vara ett villkor för att få legitimation. Det ligger i linje med barnets rättigheter att en lämplighetsbedömning av lärarstudenter genomförs där förmåga till interaktion, god kunskap om barn och empatisk förmåga ska vara nödvändiga färdigheter för att erhålla lärarlegitimation.  

Föredragande i ärendet har varit utredaren Janna Törneman. 

Fredrik Malmberg
Barnombudsman