Promemorian Vissa skollagsfrågor- del 1 (U2013/6278/S)

Ställd till Utbildningsdepartementet
Dnr 3.9:0916/13

Promemorians förslag syftar till stor del till att förtydliga dagens regelverk vilket Barnombudsmannen inte har något att invända emot. I barnkonventionen är alla barns lika rätt en viktig utgångspunkt. 

Barnombudsmannen tillstyrker promemorians förslag om borttagande av kraven för tillgång till modersmålsundervisning för elever som hör till någon av de nationella minoriteterna i punkt 6.2. Det är här viktigt att framhålla att de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen gäller alla barn i Sverige inklusive barn som tillhör de nationella minoriteterna. Enligt artikel 30 i barnkonventionen ska barn tillhörande bland annat språkliga minoriteter eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv eller att använda sitt eget språk.

Promemorian föreslår att förskollärare i fristående förskolor med Waldorfpedagogisk inriktning ska undantas från skollagens krav på legitimation och behörighet. Enligt förslaget ska dessa förskollärare få bedriva och ansvara för undervisning samt få anställas i skolväsendet utan tidsbegränsning trots att de inte är behöriga eller har legitimation. 

Frågan om behörighetsregler är inte ny. I Betänkandet (SOU 2008:52) Legitimation och skärpta behörighetsregler föreslogs att kravet för att få undervisa i Waldorfskola ska vara samma som den är i andra skolor. Utredningen motiverade förslaget med att elever i Waldorfskolor ska ha samma rätt som andra elever att undervisas av behöriga lärare. Barnombudsmannen instämde i utredningens förslag i vårt remissvar. Vi har samma uppfattning när det gäller det förslag som nu diskuteras om förskolan och förskolebarnens rätt till legitimerade förskollärare. Barnombudsmannen avstyrker därför promemorians förslag i denna del (3.2). 

I förslaget om färdighetsprov som urvalsinstrument till förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskolan saknar Barnombudsmannen en barnkonsekvensanalys för att kunna ta ställning till förslaget.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Martina Blombergsson. 

Fredrik Malmberg
Barnombudsman