Remittering av utkast till lagrådsremiss Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter (Ju2013/8588/Å)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9:1081/13

Barnombudsmannen företräder barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter(barnkonventionen). Konventionens artiklar ska läsas som en helhet. Barnombudsmannen har inget att invända mot förslaget med undantag från följande synpunkter. 

Placering av barn tillsammans med vuxna
Barnombudsmannen är positiv till att det i den föreslagna 5 a § i lagen om rättspsykiatrisk undersökning hänvisas till andra kapitlet i häkteslagen där det i 3 § anges att en intagen som är under arton år inte får placeras så att han eller hon vistas med intagna över arton år, om inte det kan anses vara till hans eller hennes bästa. Artikel 37 i barnkonventionen fastställer att frihetsberövande av barn ska användas som en sista utväg och under kortast lämpliga tid. Det framgår vidare att varje frihetsberövat barn ska behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Särskilt ska varje frihetsberövat barn hållas åtskilt från vuxna, om inte det anses vara till barnets bästa att inte göra detta. Enligt artikel 2 ska alla barn tillförsäkras rättigheterna utan åtskillnad. 

FN:s kommitté för barnets rättigheter(barnrättskommittén) betonar att villkoret ”om det inte kan anses vara till hans eller hennes bästa” ska tolkas snävt. 

Vissa av myndighetsbefogenheterna ska även vara tillämpliga när det gäller personer som utan att vara frihetsberövade genomgår undersökningar på enheterna.

Barnombudsmannen är kritisk till förslaget att delar av häkteslagen även ska vara tillämplig då personer som utan att vara frihetsberövade genomgår undersökningar på enheterna.  Enligt artikel 16 i barnkonventionen får inget barn utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv. Barnrättskommittén betonar bland annat rätten att inte få sin person eller sina ägodelar genomsökta. Artikel 16 gäller alla barn utan diskriminering. Barnets privatliv ska skyddas i alla situationer, även vid alternativ omvårdnad och på institutioner. 

Det bör gå att finna lösningar som inte äventyrar säkerheten på enheterna utan att den enskildes fri- och rättigheter begränsas. För de barn som inte är frihetsberövade är det önskvärt att undersökningarna sker på anpassade platser, separerat från den som är häktad eller föremål för psykiatrisk tvångsvård.

Årligen undersöks i genomsnitt tio personer under arton år, fem häktade och fem som varit på fri fot. Barnombudsmannen vill framhålla att det är viktigt att dessa barns rättigheter tillgodoses, även om de är en liten grupp.I övrigt har vi inga synpunkter.

Föredragande i ärendet har varit juristen Emma Forssell.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman