Betänkandet (Ds nr 2014:27) Ökat stöd för underhållsreglering (dnr S2014/4944/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.9: 0634/14

Sammanfattning
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska konventionsstaterna göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Enligt artikel 27 i barnkonventionen har föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.

Konventionsstaterna ska i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder.

Barnombudsmannen håller med om att
• utgångspunkten bör vara att underhållet för ett barn ska regleras mellan föräldrarna i första hand innan man tar hjälp av Försäkringskassan.

• underhållet bör beräknas proportionerligt utifrån föräldrarnas ekonomiska överskott och utgå från barnets individuella behov.

• förslaget att Försäkringskassan ges uppdraget att förmedla information till föräldrar bidrar till att det blir tydligare för föräldrar till vilken instans de ska vända sig till för att få hjälp.

• det finns en risk att tillåta umgängesavdrag. Det finns en risk att det skapar konflikter mellan föräldrarna som inte gynnar föräldrarnas möjlighet att se det som är bäst för barnet.

Barnombudsmannen avstyrker utredningens förslag om att

• barns inkomster och förmögenhet ska påverka underhållsstödets storlek.

• föräldrar inte ska kunna träffa Försäkringskassan vid fysiska möten utan hänvisas till telefon- och mailkontakt.

• ändra på möjligheten till att beviljas underhållsstöd från första månaden efter att föräldrar separerat. Utredningen vill ändra det till två månader efter separationen.

5.6 Underhållsstöd – Underhållsstödets storlek
Barnombudsmannen anser att barns inkomster och förmögenhet inte bör påverka förälderns möjlighet till underhållsstöd. Barnombudsmannen avstyrker därför utredningens förslag och menar istället att utgångspunkten bör vara att barnets förmögenhet eller egen kapitalinkomst i sin helhet lämnas utanför beräkningen av underhållsstöd.

7.3 Försäkringskassan ges utökat uppdrag
Barnombudsmannen är positiv till förslaget att det blir tydligare för föräldrar till vilken instans de ska vända sig till. Vi tillstyrker också att Försäkringskassan ges en utökad och tydligare roll avseende information och stöd för föräldrar gällande frågor om underhållsbidrag. Barnombudsmannen är dock kritisk till att föräldrar inte ska kunna träffa Försäkringskassan vid fysiska möten, utan enbart är hänvisade till telefon- eller mailkontakt. 

9.1 Underhållsstöd lämnas från och med andra månaden
Barnombudsmannen avstyrker förslaget att ändra på möjligheten till att beviljas underhållsstöd från första månaden efter att föräldrar separerat. Barnombudsmannen befarar att det fördröjer möjligheten att få underhållsstöd beviljat. Utifrån barnperspektivet finns det en risk att barnets behov inte tillgodoses.

Föredragande i ärendet har varit utredare Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman