EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder (Ds 2014:35) (Ju2014/6022/BIRS)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr 3.9: 0833/14

Barnombudsmannen har inga synpunkter på remissen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Dona Hariri.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman