Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng (dnr S2014/7189/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3.6: 0537/14


Barnombudsmannen avstyrker att bestämmelserna om fritidspeng i 4a kap. socialtjänstlagen (2001:453) avskaffas. Vår uppfattning är istället att målgruppen barn bör utökas.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska konventionsstaterna erkänna barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Statistik från SCB visar att barn i ekonomiskt utsatta familjer inte i samma utsträckning som andra barn deltar i organiserade fritidsaktiviteter.

Barnombudsmannen har i arbetet med regeringsuppdraget Pejling och dialog lyssnat till barn som lever i ekonomisk utsatthet. Barn som vi träffat beskriver att de ofta känner stort ansvar för familjens ekonomi. Mira berättar så här ”Jag har alltid spelat fotboll, men så slutade jag för tre år sedan ungefär och det var också lite för att det började bli dyrt. Fotbollskläder och skor och träningarna kostar ju.”

Regleringen som syftade till att öka möjligheten för barn i ekonomiskt utsatta hushåll att få möjlighet att delta i fritidsaktiviteter har nu varit gällande i tre månader. Det är djupt olyckligt att avskaffa detta stöd utan att reformen utvärderas. Vi är starkt kritiska mot att detta sker utan kunskap om hur många barn som drabbas och hur dessa barn i så fall ska kunna få fortsätta delta i den fritidsaktivitet de har påbörjat. Dessa barn befinner sig redan i en svår situation och en förändring borde därför ha analyserats med stöd av en barnkonsekvensanalys. I arbetsgruppens förslag saknas ett resonemang som tar sin utgångspunkt i barnets rättigheter som exempelvis beskriver sannolikheten för att en allmän ökning av riksnormen också slår igenom i barns egen livssituation.

När ett särskilt kapitel i socialtjänstlagen infördes med bestämmelser om rätt till ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter ansåg Barnombudsmannen att detta var ett positivt steg för att synliggöra barns egna rättigheter. Vi ansåg dock att målgruppen borde ha vidgats till att förutom att omfatta barn som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd också omfatta barn som lever i familjer med löneutmätning eller skuldsanering.

Om fritidspengen för barn avskaffas vill Barnombudsmannen framhålla att det är oerhört angeläget att regeringen tar initiativ till andra åtgärder som innebär att barn i ekonomiskt utsatta familjer får möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter. Det är viktigt att se barnet som en egen individ med egna behov och egna mänskliga rättigheter.

Föredragande i ärendet har varit utredare Shanti Ingeström.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman